جداسازی، شناساﻳﻲ و ارزیابی پتانسیل ضد قارچی باکتری های تجزﻳﻪ کننده کیتین جدا شده از خاک ریزوسفر گیاهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز ﻳﻜﻲ از مهم ترﻳﻦ آنزﻳﻢهای صنعتی می باشد که در سال های اخیر به دلیل کاربرد وسیع، به ویژه در کنترل زیستی قارچ های بیماری زا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناساﻳﻲ باکتری های تجزیه کننده کیتین از خاک ریزوسفر گیاهان و نیز بررسی میزان پتانسیل ضد قارچی آنها انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش 38 نمونه خاک از ریزوسفر بوته های چای، شعمدانی و شبدر به صورت تصادفی جمع آوری گردید. پس از تعیین رقت و کشت نمونه ها بر روی محیط کیتین کلوئیدال آگار (CCA)، جدایه های دارای هاله شفاف انتخاب شدند. سنجش آنزیم کیتیناز با دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. پتانسیل ضد قارچی باکتری های جداسازی شده علیه قارچ فوزاریوم سولانی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، تعیین هویت مولکولی سویه ها با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و تعیین توالی ناحیه 16S rRNA انجام شد.
یافته ها: در این مطالعه تنها یک سویه جدید به نام سراشیا سویه صلاحی با فعالیت تجزیه کنندگی کیتین جداسازی گردید. بیشترین میزان فعالیت آنزیمی این سویه در دمای 30 درجه سانتی گراد و پس از 4 روز معادل U/ml 4.37 بود. همچنین فعالیت ضد قارچی این باکتری با هاله عدم رشد 1.5 سانتی متر به اثبات رسید.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که این سویه جدید پتانسیل کاربرد به عنوان یک آفت کش طبیعی محصولات زراعی، جایگزین آفت کش های سنتزی و سرطان زا را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات