مقایسه میزان افلاتوکسین در ارقام مختلف برنج های تولید داخل و وارداتی در فصول مختلف سال و تأثیر نحوه پخت بر مقدار سم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه برنج غذای نیمی از جمعیت کره زمین را تشکیل می دهد. برنج نیز مانند سایر غلات در معرض آلودگی قارچ ها و سم آفلاتوکسین می باشد. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان آفلاتوکسین در نمونه برنج های مصرفی شهر رشت و چگونگی نوع پخت آن انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 72 نمونه برنج مصرفی تولید داخل و وارداتی تهیه شده از 6 فروشگاه بزرگ برنج در سطح شهر رشت در دو فصل تابستان و زمستان انجام شد. در ابتدا آفلاتوکسین در نمونه ها به سه حالت خام، پخته کته ای و پخته آبکشی با استفاده از متانول 80 درصد استخراج گردید. سپس مقدار آفلاتوکسین در هر نمونه با استفاده از تکنیک الایزا تعیین شد.
یافته ها: نمونه های داخلی نسبت به نمونه های وارداتی آلودگی کمتری داشتند. نمونه های جمع آوری شده در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان آلودگی کمتری داشتند. همچنین در همه موارد برنج پخته نسبت به حالت خام همان برنج آلودگی کمتری داشت. این کاهش آلودگی ناشی از پخت، در حالت آبکشی بیش از حالت کته ای بود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که همه برنج ها به میزان های متفاوتی آلودگی داشتند. بنابراین ضرورت نظارت و کنترل دائمی بر روی میزان آلودگی برنج های مصرفی وجود دارد. از آنجایی که میزان آلودگی برنج های وارداتی بیش از نمونه های داخلی بود، به منظور کاهش واردات برنج باید اقدامات اساسی در راستای افزایش حمایت از تولید داخلی برنج در کشور انجام پذیرد

کلیدواژه‌ها