استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سویه های مایکوپلاسما برای رشد نیاز به کلسترول دارند. سرم نه تنها منبع خوبی برای کلسترول می باشد بلکه سرشار از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع مورد نیاز برای سنتز غشاء مایکوپلاسماها است. این تحقیق با هدف بررسی عصاره بادام که حاوی کلسترول و چربی های اشباع نشده است بعنوان جایگزین مناسب و ارزان قیمت جهت کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش محیط  حاوی 20% سرم نرمال اسب به عنوان کنترل مثبت و محیط فاقد کلسترول به عنوان کنترل منفی و محیط های فاقد سرم اسب حاوی 20% و 10%  عصاره بادام تهیه و پس از تلیقح باکتری و انکوباسیون، میزان رشد و قطر کلنی ها اندازه گیری و مقایسه شد. یافته ها: میانگین شمارش تعداد پرگنه های مایکوپلاسما در محیط حاوی بادام 20% 6/4در محیط حاوی بادام 10% 48/4 و در محیط حاوی سرم نرمال اسب 20% 54/4  برحسب logCFU/ml می باشد در محیط فاقد کلسترول هیچ رشدی مشاهده نمی گردد میانگین قطر پرگنه ها در محیط حاوی عصاره بادام20%، 129 و در محیط حاوی عصاره بادام 10%، 113 و در محیط حاوی سرم نرمال اسب20%، 58/114 بر حسب میکرومتر بود و در محیط فاقد کلسترول هیچ رشدی مشاهده نگردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج رشد مشابه میکروارگانیسم در محیط حاوی عصاره بادام 20% و قطر کلنی های بزرگتر در مقایسه با محیط حاوی سرم نرمال اسب، می توان عصاره بادام که حاوی مقادیر زیادی لیپوپروتئین و فسفو لیپید و کلسترول است را بعنوان یک افزودنی مناسب دانست .

کلیدواژه‌ها