شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: اسینتوباکتر یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی مقاوم به اغلب آنتی بیوتیک های متداول است که نقش مهمی در مرگ و میر بیماران بستری ایفا می نماید. آمینوگلیکوزیدها از داروهای اصلی مورد استفاده در درمان عفونت های ناشی از این باکتری می باشند. با این وجود مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها در این باکتری توسعه پیدا کرده است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ژن های کد کننده آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها تیپ های aphA6 و aadB در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران بیمارستان امام رضا شهر تبریز انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی بر روی 103 نمونه اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا تبریز انجام شد. شناسایی و تعیین هویت جدایه ها با استفاده از آزمون های افتراقی و بیوشیمیایی انجام گرفت. ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به کانامایسین، جنتامایسین، آمیکاسین و توبرامایسین با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد. سپس به منظور ارزیابی حضور ژن های aphA6 و aadB از روش PCR استفاده گردید. یافته ها: از مجموع جدایه های مورد بررسی، 52 مورد (50/48%) ژن aphA6 و 16 مورد (15/53%) ژن aadB را داشتند. همچنین بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های کانامایسین (94%)، جنتامایسین (86%)، آمیکاسین(81%) و توبرامایسین (63%) بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش شیوع قابل توجه ژن های کد کننده آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در جدایه های اسینتوباکتر بامانی در منطقه مورد بررسی را نشان داد. از این رو ضرورت توجه بیشتر به منظور پایش گسترده مقاومت آنتی بیوتیکی و پیشگیری از انتشار ژن های مقاومت دارویی در این باکتری ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات