بررسی وجود ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشکده زیست شناسی، گروه میکروبیولوژی

2 کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان،دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

3 استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ،بخش انگل شناسی و قارچ شناسی

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: ترایکوفایتون ویولاسئوم یک قارچ درماتوفیت است که پوست، ناخن و موی انسان را مورد تهاجم قرار می دهد. اما مطالعات کمی بر روی زیست شناسی مولکولی این قارچ انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی حضور ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با علایم کچلی، انجام گردید. پس از استخراج DNA، به کمک پرایمرهای اختصاصی، ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز با روش PCR تکثیر و توالی آمینواسیدی آن با روش تعیین توالی مشخص گردید. یافته ها: الکتروفورز محصول PCR حضور قطعه حدود 600 جفت بازی، تایید کننده تکثیر ژن اسکوالن اپوکسیداز را نشان داد. این توالی با شماره دسترسیJX869101  در پایگاه جهانی ژن (NCBI) ثبت گردید. این قطعه، پروتئینی با 220 آمینو اسید را رمز می نماید. مقایسه توالی این ژن با سایر ژن های موجود در بانک های اطلاعات ژنتیکی، همسانی بالا و معنی دار آن را با سایر ژن های کد کننده پروتئین آنزیم اسکوالن اپوکسیداز در قارچ ها و یوکاریوت های دیگر نشان  داد.  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که توالی اسیدآمینه که پروتئین را می سازد حدود 78 درصد با توالی اسکوالن اپواکسیداز سایر قارچ ها تشابه دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات