ساخت شاتل وکتور بیانی برای باکتری های اشریشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: باسیلوس سابتیلیس به دلیل ویژگی های غیربیماری زا بودن و توانایی ترشح مقادیر بالای پروتئین، به عنوان یک میزبان خوب برای کلون سازی ژن و بیان پروتئین در نظر گرفته می شود. اما کارایی انتقال DNA پلاسمیدی اتصال یافته به درون سلول های باسیلوس سابتیلیس مستعد در مقایسه با سلول های اشریشیا کلی مستعد شده با کلرید کلسیم پایین می باشد. بنابراین بهتر است مراحل اولیه کلون سازی با استفاده از یک شاتل وکتور در اشریشیا کلی انجام شود و سپس باسیلوس سابتیلیس با مقدار زیادی از وکتور هیبرید ترانسفورم گردد. این مطالعه با هدف ساخت یک شاتل وکتور با استفاده از پلاسمیدهای pWB980 و pET-16b به منظور کلون سازی و بیان ژن در باسیلوس سابتیلیس انجام شد. مواد و روش ها: پلاسمید pWB980 به روش لیز قلیایی از میزبان خود جداسازی شد. به منظور دست یابی به قطعه  مورد نظر با استفاده از آنزیم های برش دهندهEcoRI  و SnaBI هضم دوگانه انجام شد. سپس یک توالی نوکلئوتیدی ویژه از پلاسمید pET-16b نیز به وسیله ی PCR تکثیر شد و مورد هضم دوگانه قرار گرفت. در مرحله بعد با انجام واکنش اتصال بین این دو قطعه پلاسمیدهای ایجاد شده به اشریشیا کلی TOP10 منتقل شدند. در نهایت سلول های دارای شاتل وکتور غربالگری و پس از استخراج پلاسمید با یک روش مناسب به باسیلوس سابتیلیس WB600 منتقل گردید. یافته ها: شاتل وکتور حاصله به سادگی در هر دو میزبان همانندسازی کرد. این پلاسمید در باسیلوس سابتیلیس ثبات مناسبی از خود نشان داد که در حفظ آن در میزبانش بسیار سودمند است. نتیجه گیری: شاتل وکتورpMR12  به دلیل داشتن 8 جایگاه منحصر به فرد در پلی لینکر و با اندازه مناسب kb 4/5 می تواند یک سیستم کارآمد به منظور کلون سازی آسان ژن  محسوب گردد. این اولین گزارش از ساخت یک شاتل وکتور بیانی برای اشریشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات