ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه میکروب شناسی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: : لیستریا باکتری گرم مثبت و درون سلولی اختیاری است. یکی از مهم ترین ژن های این باکتری actA می باشد که موجب حرکت باکتری در سلول میزبان و در نتیجه بیماری زایی آن می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی حضور ژن actA در سویه های لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از فرآورده های لبنی انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 70 نمونه جمع آوری شده از فرآورده های لبنی مختلف در شهرهای تهران و بابلسر از خرداد ماه 1391 تا مرداد ماه 1391 انجام شد. برای جداسازی گونه های لیستریا از محیط هایBHI  آگار و مولر آگار استفاده گردید. به منظور بررسی حضور ژن actA در گونه های لیستریای جداسازی شده از روش PCR استفاده شد. همچنین برای تعیین ویژگی تهاجمی لیستریا مونوسیتوژنز از محیط TSA حاوی 0/0015% رنگ قرمز کنگو استفاده گردید. یافته ها: در مجموع 10 مورد آلودگی با  لیستریا مونوسیتوژنز، 4 مورد لیستریا اینوکوآ، 2 مورد لیستریا ولشیمری و 1 مورد لیستریا سلیگری در نمونه های شیر، پنیر معمولی و پنیر نرم شناسایی گردید. همچنین در این مطالعه در هیچ یک از نمونه های ماست و کره آلودگی لیستریایی مشاهده نگردید. در تمامی نمونه های مورد بررسی فراوانی ژن actA به صورت 100% مشاهده گردید. تنها در نمونه های کنترل مربوط به سبزیجات حضور ژن 14% بود. از مجموع 10 مورد لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده، 100% سویه های کلینیکی، 70% سویه های غذایی و 100% سویه های استاندارد خریداری شده از موسسه رازی دارای فنوتیپ قرمز کنگو مثبت بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه پیشنهاد می گردد که بدون نیاز به انجام کشت از روش PCR برای شناسایی ژن actA و نیز اثبات وجود لیستریا مونوسیتوژنز در انواع نمونه ها استفاده شود. همچنین به دلیل مصرف گسترده لبنیات توسط جامعه، نظارت دقیق بر مراحل تولید، حمل و نقل و توزیع آن با هدف کاهش آلودگی باکتریایی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Perrin M, Bremer M, Delamare C. Fatal cases of Listeria innocua bacteremia. J Clin Microbiol. 2003; 41: 5308-5309.
2. Liu D. Identification subtyping and virulence determination of Listeria monocytogenes an important foodborn pathogen. J Med Microbiol. 2006; 55: 645-659.
3. Sleator RD, Gahan CG, Mand Hill C. Postgenomic of osmotolerance in Listeria monocytogenes. Appl Environ Microbiol. 2003; 69: 1-9.
4. Sanger JM, Sanger JW, Southwick F S. Directional actin polymerization associated with spotted fever group Rickettsia infection of Vero cells. Infect Immun.1993; 60: 3609-3619.
5. Kargar M, Ghasemi A. Role of Listeria monocytogenes hlyA gene isolated from fresh cheese in human habitual abortion in Marvdasht. Iranian Journal of Clininical Infectious Diseases. 2009; 4(4): 214-218. [In Persian]
6. Sattari M, Forouzandeh M. Isolation and identification of Listeria monocytogenes in vaginal samples by polymerase chain reaction. Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology. 2009; 12(1): 51-58. [In Persian]
7. Jami S. The presence of Listeria.spp in raw milk samples in Mashhad, Iran. World Appl Sci J. 2010, 10 (2); 249-253.
8. Nowroozi J, Jafari Nejad A, Shahidi S. Prevalence of Listeria monocytogenes in dairy meat and view plasmids electrophoresis. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 2003; 8(21):10-24. [In Persian]
9. Johnson T, Ahola H, Pirhonen T, Taimisto A, Salkinoja M. Improved detection of L. monocytogenes in soft mould- ripened cheese. J Appl Microbiol. 2000; 88(5): 870-876.
10. Lyytikjaninen O, Autio T, Maijala R, Ruutu P, Siitonen. An outbreak of Listeria monocytogenes serotype 3a infections from butter in Finland. Interscience conference on antimicrobial agent and chemotherapy. Food Microbiol. 1999; 20(8): 20-82
11. Da Silva MC, Hofer E, Tibana A. Incidence of L. monocytogenes in cheese produced in Rio de Janeiro, Brazil. J Food Prot. 1998; 61(3): 354-36.
12. Arsalan S. Ozdemir F. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria spp. in homemade white cheese. Food Control. 2008; 19(4): 360-363.
13. Bania J, Zarczynska A, Molend J. Subtyping of Listeria monocytogenes isolated by actA gene sequencing PCR-Fingerprinting, and cell-ivasion assay. J Med Microbiol. 2009; 54(1): 17-24.
14. Zhou X, Xinan J, Wiedmann M. Listeria monocytogenes in the Chinese food system strain characterization through partial actA sequencing and tissue-culture pathogenicity assay. J Med Microbiol. 2005; 54: 217-224.
15. Wiedmann M, Bruce JL, Keating C, Johnson AE, McDonough PL, Batt CA. Ribotypes and virulence gene polymorphisms suggest three distinct Listeria monocytogenes lineages with differences in pathogenic potential. Infect Immun. 1997; 65(7): 2707-2716.
16. Nunes Z, Hofer E. Evaluation of phenotypic markers associated with pathogenicity in the genus Listeria. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1994, 36(4): 293-299.