کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه باکتری شناسی

چکیده

سابقه و هدف: نئوسپورا کنینوم یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده سقط جنین گاو در جهان به شمار می‌رود. تولید انبوه این تک یاخته در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کشت سلولی و رده‌های سلولی مختلف انجام می‌گردد. از طرفی استفاده از رده‌های سلولی معلق در تولید انبوه فرآورده‌های بیولوژیک بسیار مقرون به صرفه است. هدف از این مطالعه بررسی امکان کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق Ka6 می‌باشد.
 مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی پس از کشت تاکی‌زوئیت نئوسپورا کنینوم بر روی رده سلولی Ka6 انجام شد. سپس توانایی این رده سلولی با رده سلولی Vero که در حال حاضر بهترین رده سلولی برای کشت نئوسپورا است با روش رنگ سنجی MTT مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تاکی‌زوئیت‌های نئوسپورا کانینوم به خوبی درون سلول‌های Ka6 وارد، تکثیر و از این سلول‌ها خارج شده‌اند. همچنین تکثیر تاکی‌زوئیت‌های این تک یاخته در هر دو رده سلولی Ka6 و Vero نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. اما میزان تکثیر نئوسپورا بر روی رده سلولی Ka6 تفاوت معنی داری نسبت به رده سلولیVero  نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه اولین گزارش موفق آمیز کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق می‌باشد. از آن‌جایی که رده سلولی Ka6 یک لنفوسیت ترانسفورم شده است و به دلیل امکان کشت آن به صورت معلق در سطح انبوه در بیوراکتور، استفاده از آن نسبت به رده سلولی Vero ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Anderson M.L, Andrivo, AG, Conard PA. Neosporosis in cattle. Anim Reprod Sci. 2000; 60-61: 417-431.
2. Dubey JP. Neosporosis in cattle. J Parasitol. 2003; 89: 42-56.
3. Dubey JP. Review of Neospora caninum and Neosporosis in animal. Korean J Parasitol. 2003; 41(1): 1-16.
4. Bartley PM, Wright SE, Maley SW, Buxton D, Nath M, Innes EA. The development of immune responses in Balb⁄c mice following inoculation with attenuated or virulent Neospora caninum tachyzoites. Parasite Immunol. 2009; 31(7): 392-401.
5. VonlaufenV, GuetgN, NaguleswaranA, MüllerN, BjörkmanC, ScharesG, BlumroederDV, EllisJ, Hemphill A. In Vitro Induction of Neospora caninum bradyzoites in vero cells reveals differential antigen expression, localization, and host-cell recognition of tachyzoites and bradyzoites. Infect Immun. 2004; 72 (1): 576-583.
6. Hemphill A, Gottstein B. A European perspective on Neospora caninum. Int J Parasitol. 2000; 30(8): 877-924.
7. De Meerschaman F, Rettigner C, Focant C, Boreux R, Pinset C, Leclipteux, T, Losson B. Use of a serum-free medium to produce in vitro Neospora caninum and Toxoplasma gondii tachyzoites on Vero cells. Vet Res. 2002; 33(2): 159–168.
8. Freimoser FM, Jakob CA, Aebi M, Tuor U. The MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] assay is a fast and reliable method for colorimetric determination of fungal cell densities. Appl Environ Microbiol. 1999; 65(8): 3727-3729.
9. Saravanan BC, Sreekumar C, Bansal GC, Ray D, Rao JR, Mishra AK. A rapid MTT colorimetric assay to assess the proliferative index of two Indian strains of Theileria annulata. Vet Parasitol. 2003; 113(3-4): 211-216.