اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری‌زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری شناسی گیاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهان دارویی

چکیده

سابقه و هدف: بیماری شانکر ریزوکتونیا در تمام مناطق کشت سیب زمینی وجود داشته و توسط قارچ بیماری‌زای ریزوکتونیا سولانی ایجاد می‌گردد. عدم وجود ارقام مقاوم تجاری سبب شده تا ضدعفونی غده های بذری به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در مبارزه با این بیماری مطرح باشد. با توجه به اثرات زیست محیطی این روش، محققان به دنبال یافتن راه کارهای جایگزین می‌باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ ریزوکتونیا سلانی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این پژوهش  به صورت تجربی بر روی پنج گیاه دارویی مرزه بختیاری، آویشن دنایی، آویشن شیرازی، بومادران و کاکوتی جمع آوری شده از مراتع استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. پس از شستشو و خشک کردن، عصاره گیری به کمک اتانول 80% انجام شد. سپس فعالیت ضد قارچی عصاره ها با استفاده از روش دیسک کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: اکثر عصاره ها اثر ضدقارچی مطلوبی را بر قارچ ریزوکتونیا سولانی نشان دادند. عصاره آویشن دنایی با میانگین قطر هاله 18/93 میلی متر و عصاره بومادران با قطر هاله 6/66 میلی متر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اثر مهارکنندگی بر رشد ریزوکتونیا سولانی بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره های گیاهان دارویی مورد بررسی تا حد مناسبی می‌توانند از رشد قارچ بیماری زای ریزوکتونیا سولانی جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Ghesemi A. Medicinal and aromatic plants. 2ed .Islamic Azad University Pub. 2010; 2-10. [In Persian].
2. Abdolmaleki M, Bahraminejad S, Salari M, Abbasi S, Panjeke N. Antifungal activity of peppermint (mentha piperita l.) on phytopathogenic fungi. J Med Plant. 2011; 10(38): 26-34.
3. Amini M, Safaie N, Salmani MJ, Shams-Bakhsh M. Antifungal activity of three medicinal plant essential oils against some phytopathogenic fungi. Trakia J Sci. 2012; 10(1): 1-8.
4. Parmeter JR. Rhizoctonia solani biology and pathology. University of California Press. 1970; 255.
5. Ghasemi Pirbalouti A, Ghasemi M, Momtaz H, Golparvar A, Hamedi B, Shahgholian L. The effect of some of the Iranian medicinal plants on Brucella abortus on in-vitro and in-vivo. J Herbal Drugs. 2010; 1(1): 21-28.
6. Prabuseenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Complement Altern Med. 2006; 6: 39.
7. Plotto A, Roberts D, Roberts RG. Evaluation of plant essential oils as natural post harvest disease control of tomato. Acta Horticultura. 2003; 628: 737-745.
8. Scoula M, Grayer RJ, Kite GC. Surface flavonoids in Satureja thymbera and Satureja spinosa. Biochem Syst Ecol. 2005; 33(5): 541-544.
9. Sefidkon F, Jamzad Z, Barazandeh M.M. Essential oil of satureja bachtiarica bunge, a potential source of carvacrol. Iran J Med Aromat Plant. 2005; 20(4): 425-439. 
10. Pank F, Pfefferkorn A, Kruger H. Evaluation of a summer savory collection (Satureja hortensis L.) with regard to morphology, precocity, yield components and essential oil and carvacrol content. J Med Spice Plant. 2004; 9(2):72-79.
11. Juren BJ, Kanner J, Schued F, Weisslowicz H. Factors that interact with the antibacterial action of thyme essential oil and its active constituents. J Appl Bacteriol. 1994; 76 (6): 626-631.
12. Dababneh BF, Amjad KH. The inhibitory effect of extract from Jordanian medicinal plants against phytopathologenic fungi. Plant Pathol J. 2007; 6(2): 191-194.