شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه آلودگی های هیدروکربنی یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی به شمار می آیند. روش های بیولوژیک می توانند نقش مهمی در حذف این آلاینده های محیطی ایفا نمایند. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک و نیز شناسایی بهترین سویه تجزیه کننده انجام شد. مواد و روش ها: نمونه برداری از پساب انبار نفت در شهرهای کرمان، تهران و خاک های آلوده به هیدروکربن صورت گرفت. با استفاده از روش های غنی سازی در محیط بوشنل هاس حاوی هگزادکان (به عنوان منبع کربن) باکتری های تجزیه کننده جداسازی شدند. به منظور شناسایی سویه های برتر قسمتی از ژن 16SrDNA با روش PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. همچنین حضور ژن آلکان هیدروکسیلاز در سویه های یاد شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تأیید شد. یافته ها: در مجموع 15 سویه باکتریایی تجزیه کننده جداسازی گردید که از این میان 8 مورد از آن ها به عنوان سویه های برتر شناخته شدند. این سویه ها متعلق به گونه های: jostii Rhodococcus، Achromobacter piechaudii، Pseudomonas aeruginosa،Pseudomonas fluorescens ، Rhodococcus erythropolis،Tsukamurella tyrosinosolvens ، Stenotrophomonas maltophilia strain M2 و Stenotrophomonas maltophilia strain Q1 بودند. در این مطالعه بیشترین میزان رشد سویه ها در غلظت 2/5 درصد هگزادکان و کمترین آن در غلظت 7 درصد مشاهده گردید. همچنین تمامی باکتری های تجزیه کننده دارای ژن آلکان هیدروکسیلاز بودند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان دهنده تنوع بالای باکتری های تجزیه کننده در اکوسیستم ایران و نیز توانایی آن ها در تخریب پساب های نفتی است. بنابراین با یک مدیرت مناسب می توان با استفاده از این باکتری ها، آلودگی های ناشی از پساب صنایع نفتی را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Fan CY, Krishnamurthy S. Enzymes for enhancing bioremediation of petroleum-contaminated soils: a brief review. J Air Waste Manage Assoc. 1995; 45(6): 453-460.
2. Hua J. Biodegradation of dispersed marine fuel oil in sediment under engineered pre-spill application strategy. Ocean Engineering. 2006; 33(1): 52-67.
3. Gholizadeh H, Mohebatzadeh H. Unique to the study of the effects of gasoline kerosene and gasoline on the growth of several bacteria. The second of the National Congress of Biotechnology, Karaj, Iran. 2001: 78370.
4. Suyama T, Hiroyuki H, Yutaka T. Bacterial isolates degrading aliphatic polycarbonates. FEMS Microbiol Letters. 1998; 161(2): 255-261.
5. Sharma S, Pant A. Biodegradation and conversion of alkanes and crude oil by amarine Rhodococcus sp. Biodegradation. 2000; 11(5): 289-294.
6. Abbasi M, Abduli M, Nasrabadi T, Hoveidi H, Razmkhah N. Solid waste management in tabriz petrochemical complex. J Environ Health Sci Eng. 2006; 3(1): 185-192.
7. Carpenter D, Genovese C. The generation use and disposal of waste crankcase oil in developing countries. Uganda J. 2009; 161(6): 835-841.
8. Muslimsphy V, Sadatnouhi A. The role of bacteria isolated from oil contaminated soil in cleaning the environment. J Biol Sci Res. 2007; 33(2): 154-163.
9. Hassanshahian M, Emtiazi G, Cappello S. Isolation and characterization of crude-oil-degrading bacteria from the Persian Gulf and the Caspian Sea. Marine Pollution Bull. 2012; 64(14): 7-12.
10. Cappello S, Caruso G, Zampino D  Monticelli L, Maimone G, Denaro R, Tripodo B, Troussellier M, Yakimov M, Giuliano L. Microbial community dynamics during assays of harbour oil spill bioremediation, a microscale simulation study. J Appl Microbiol. 2007; 102(1): 184-194.
11. Cappello S, Denaro R, Genovese M, Giuliano L, Yakimov M. Predominant growth of  Alcanivorax during experiments on ‘‘oil spill bioremediation’’ in mesocosms. Microbiol Res. 2007; 162(99): 185-190.
12. Subarna R, Dipak H, Debabrata B, Dipa B, Ranajit K. Survey of petroleum degrading bacteria in coastal waters of Sunderban biosphere reserve. World J Microbiol Biotechnol. 2002; 18(1): 575-581.
13. Pruthi V, Cameotra SS. Rapid identification of biosurfactant-producing bacterial strains using a cell surface hydrophobicity technique. Biotechnol Tech. 1997; 11(3): 671-674.
14. Batista  SB, Mounteer A, Amorim FR, Totola MR. Isolation and characterization of biosurfactant/bioemulsifier-producing bacteria from petroleum contaminated sites. Bioresource Tech. 2006; 97(1): 868-875.
15. Kohno T, Sugimoto Y, Sei K, Mori K. Design of  PCR primers and gene probes for general detection alkane-degrading bacteria. Microbiol Environ. 2002; 17(3): 114-212.
16. Huaa Z, Song R, Dua G, Li H, Chen J. Effects of EDTA and Tween 60 on biodegradation of n-hexadecane with two strains of Pseudomonas aeruginosa. Biochem Eng J. 2007; 36(3): 66-71.
17. Song X, Xu Y, Li G, Zhang Y, Huang T, Hu Z. Isolation, characterization of Rhodococcus sp. P14 capable of degrading high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons. Marine Pollution Bull. 2011; 62(10): 2122-2128.
18. Das K, Mukherjee AK. Crude petroleum-oil biodegradation efficiency of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from a petroleum-oil contaminated soil from North-East India: Bioresource Tech. 2007; 98(7): 1339-1345.
19. Hassanshahian M, Emtiazi G. Investigation of alkane biodegradation using the microtiter plate method and correlation between biofilm formation, biosurfactant production and crude oil biodegradation. Int Biodeterioration Biodegradation. 2008; 62(1): 170-178.
20. Van Beilen J, Li Z, Duetz W, Smits T,Witholt B. Diversity of alkane hydroxylase systems in the environment. Oil Gas Sci Tech. 2003; 58(4): 427-440.