جداسازی و شناسایی باکتری های مولد آنزیم سیالیداز از فلور میکروبی دهان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: آنزیم سیالیداز با تجزیه گلیکوپروتئین و گانگلیوزیدهای سطح سلول موجب تغییرات فیزیولوژی سلول و در نتیجه افزایش بیماری‌زایی می‌گردد. امروزه سیالیدازها در میکروارگانیسم‌های مختلفی مانند باکتری‌ها، پروتوزوآها و غیره جداسازی شده‌اند. بنابراین یافتن منابع ارزان و در دسترس جهت تولید آنزیم‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری‌های مولد سیالیداز از فلور طبیعی دهان انجام گرفت. مواد و روش‌‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی – توصیفی بر روی 94 نمونه سواب  تهیه شده از دهان از افراد مراجعه کننده به واحد دندانپزشکی شهریار انجام شد. برای جداسازی و تعیین هویت  باکتری ها از محیط کشت ها وآزمون های اختصاصی استفاده گردید. با استفاده از آزمون حساس فلورومتریک '2-(4-متیل‌آمبلیفریل)- α-DN-استیل نورامینیک اسید به عنوان سوبسترا، باکتری‌های مولد سیالیداز شناسایی شدند. همچنین میزان پایداری آنزیم در pH و دماهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: در مطالعه حاضر باکتری‌های جداسازی شده به جنس‌های استرپتوکوکوس، باکتریوئیدس، فوزوباکتریوم، کاپنوسیتوفاگا و اکتینوباسیلوس تعلق داشتند. استرپتوکوک‌های جدا شده با 98% تشابه متعلق به گونه‌های استرپتوکوکوس نمونیه، استرپتوکوکوس میوتانس، استرپتوکوکوس سانگوئیس، استرپتوکوکوس سالیواریوس و استرپتوکوکوس ارالیس بودند. بیشترین فعالیت آنزیم سیالیداز در استرپتوکوک‌ها و باکتریوئیدس‌ها در pH بهینه 6 و دمای 35 درجه مشاهده گردید. همچنین تولید آنزیم به موازات رشد باکتری انجام پذیرفت. نتیجه گیری: میکروفلور طبیعی دهان افراد سالم حاوی تعداد زیادی از باکتری مولد آنزیم سیالیداز می‌باشد که  می‌تواند به عنوان منبعی ارزان و در دسترس در تولید آنزیم در مصارف صنعتی و پزشکی بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Abrashev I, Dulguerova G, Dolashka-Angelova P, Voelter W. Purification and Characterization of a Novel Sialidase from a Strain of Arthrobacter nicotianae.  J  Biochem. 2005; 137(3): 365–371.
2. Ledeen RW. Biosynthesis, metabolism, and biological effects of gangliosides, In R. U. Margolis and R. K. Margolis (ed.), Neurobiology of glycoconjugates. Plenum Press: New York; 1989; 43–83.
3. Partington CR, Daly JW. Effect of gangliosides on adenylate cyclase activity in rat cerebral cortical membranes. Mol  Pharmacol. 1979; 15(3): 484–491.
4. Frieder B, Rapport MM. The effect of antibodies to gangliosides on Ca2+ channel-linked release of g-aminobutyric acid in rat brain slices. J Neurochem. 1987; 48(4): 1048–1052.
5. Nojiri H, Stroud M, Hakomori S. A specific type of ganglioside as a modulator of insulin-dependent cell growth and insulin receptor tyrosine kinase activity. J Biol Chem. 1991; 266(7): 4531–4537.
6. Zheng M, Fang H, Tsuruoka T, Tuji T, Sasaki T, Hakomori S. Regulatory role of GM3 ganglioside in a5b1 integrin receptor for fibronectin-mediated adhesion of FUA169 cells. J Biol  Chem.  1993; 268: 2217–2222.
7. Svennerholm L. Gangliosides. A new therapeutic agent against stroke and Alzheimer’s disease. Life Sci.  1994; 55(25-26): 2125–2134.
8. Schneider JS, Roeltgen DP, Rothblat DS, Chapas-Crilly J, Seraydarian L, Rao J. GM1 ganglioside treatment of Parkinson’s disease: an open pilot study of safety and efficacy. Neurology.  1995; 45(6): 1149–1154.
9. Argentino C, Sacchetti LM, Toni D, Savoini G, D’Arcangelo E, Erminio F, Federico F. GM1 ganglioside therapy in acute ischemic stroke. Stroke. 1989; 20(9): 1143–1149.
10. Abrashev I, Dulguerova G. Neuraminidases (Sialidases) from bacterial origin. Exp Pathol Parasitol. 2001; 4: 35-40.
11. Burnet  F, Stone J. The receptor destroying enzyme of Vibro viridia. Aust J Exp Biol Med  Sci. 1974; 25: 219-247.
12. Abrashev I, Kourteva J, Nikolkov P, Velcheva P. Comparative studies on the action of neuraminidase from Erysipelothrix rhusiopathiae on various substrates. Compt Rend Acad  Bulg Sci. 1981; 34: 575-577.
13. Byers H L, Tarelli E, Homer KA,  Beighton D. Isolation and characterisation of sialidase from a strain of Streptococcus oralis. J Med Microbiol. 2000; 49(3): 235–244
14. Saito M, Sugano K, Nagai Y. Action of Arthrobacter ureafaciens Sialidase on Sialoglycolipid Substrates.  J Biologic Chemist. 1979; 254 (16): 7645-7664.
15. Beighton D, Hardie JM, Whiley RA. A scheme for the identification of viridians streptococci.  J Med Microbiol. 1991; 35(6): 367-372.
16. Lo TM, Ward CK, Inzana TJ. Detection and identification of Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 5 by multiplex polymerase chain reaction. J Clin Microbiol. 1998; 36(6): 1704-1710.
17. Newman MG, Sutter VL, Pickett MJ, Blachman U, Greenwood JR,  Grinenko V. Detection, identification, and comparison of Capnocytophaga, Bacteroides ochraceus, and DF-1. J Clin  Microbiol. 1979; 10 (4): 557-562 .
18. Patterson MJ,. "Streptococcus". Baron's Medical Microbiology (Baron S et al., eds.) 4th ed. Univ of Texas Medical Branch; 2005.
19. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Boil Chem. 1951; 193: 265-275.
20. Centers for disease control and preventation, Identification of other Streptococcus Species: Streptococcus General Methods. Content source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases, 2006.
21. Arab MR, Talai Khouzani T, Fazel A. Study of cell surface and extracellular matrix sugars changes during lens development. Razi J Med Sci. 2001; 8(26): 450-455. [In Persian]
22. Suzuki T, Takahashi T, Nishinaka D, Murakami M, Fujii S, Hidari KI, Miyamoto D, Li YT, Suzuki Y. Inhibition of infuenza A virus sialidase activity by sulfatide. FEBS Lett. 2003; 553(3) : 355-359.
23. Corfield T. Bacterial sialidases-roles in pathogenicity and nutrition. Glycobiology 1992; 2(6): 509-521.
24. Beighton D, Hardie JM, Whiley RA. Sialidase Activity of the "Streptococcus milleri Group" and Other Viridans Group Streptococci. J Clin Microbiol. 1990; 28(6): 1431-1433. 
25. Briselden AM, Moncla BJ, Stevenes CE, Hillier SL. Sialidases (Neuraminidases) in Bacterial Vaginosis and Bacterial Vaginosis-Associated Microflora. J Clin Microbial. 1992; 30( 3): 663-666 .
26. Vimr ER, Kalivoda KA, Deszo EL, Steenbergen SM. Diversity of microbial sialic acid metabolism. Microbiol Mol Biol Rev. 2004; 68(1): 132-153.
27. Fraser AG, Brown R. Neuraminidase production by Bacteroidaceae. J Med Microbiol 1981; 14(1): 63-76.
28. Takafumi M, Barksdale L. Neuraminidase of Corynebac­terium diphtheriae. J Bacteriol. 1967; 94(5): 1565–1581.
29.  Ghazaei C, Ahmadi M, Hosseini Jazani N. Optimization and comparative characterization of neuraminidase activities from Pseudomonas aeruginosa with Klebsiella pneumoniae,Hep-2 cell, sheep kidney and rat liver lysosome. Iran J  Microbial. 2010; 2 (1): 33-40.
30. Useh NM, Ajanusi JO, Esievo KAN, Nok AJ. Characterization of a sialidase (neuraminidase) isolated from Clostridium chauvoei (Jakari strain). Cell Biochem Funct.  2006; 24(4): 347-352.  
31. Potier M, Mameli L, Belisle M , Dailaire L, Melancon SB. Fluorometric assay of neuraminidase with a sodium (4-methylumbelliferyl-α-d-N-acetylneuraminate) substrate. Anal  Biochem. 1979;  94(2): 287-296.
32. Taylor G. Sialidases: structures, biological significance and therapeutic potential. Cur Opin Struct  Biol. 1996; 6( 6) : 830-837.
33. Hyano S, Tanaka A. Sialidase-like enzymes produced by group A, B, C, G, and L streptococci and by Streptococcus sanguis. J Bacteriol.  1969; 97(3): 1328-33.
34. Straus DC, Portnoy-Duran C. Neuraminidase production by a Streptococcus sanguis strain associated with subacute bacterial endocarditis. Infect Immun. 1983; 41(2): 507-15.
35. Cuatrecasas P, Illiano G. Purification of neuraminidases from Vibrio cholerae, Clostridium perfringens and influenza virus by affinity chromatography. Biochem Biophys Res Commun 1971; 44(1): 178–184.
36. Fukano Y, Ito M. Preparation of GM1 Ganglioside with Sialidase-Producing Marine Bacteria as a Microbial Biocatalyst. Appl  Environ  Microbiol. 1997; 63(5): 1861–1865.