مطالعه آلودگی خفاش به هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم گروه زیست شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: خفاش که دومین گروه بزرگ پستانداران است و نقش مهمی در اقتصاد انسان دارد، می‌تواند مخزن قارچ کشنده هیستوپلاسما کپسولاتوم باشد. این قارچ در خاک آلوده به مدفوع پرنده و خفاش به ویژه در غارها و مزارع یافت می‌شود و قابل انتقال به انسان است. در این مطالعه آلودگی خفاش به قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: خفاش‌ها از 7 غار بزرگ با تور نامرئی در مدت 12 ماه (1390-1389) جمع آوری شدند. بر اساس ویژگی‌های کلیدی معتبر، خفاش ها شناسایی و رده بندی گردیدند. نمونه‌ها از پوست، دهان و پس از تشریح، از اندام‌های داخلی آن‌ها، تهیه و در محیط‌هایی مانند BHI کشت داده شدند. یافته‌ها: تعداد 168 خفاش از 11 گونه و از 6 خانواده در منطقه شناسایی گردیدند که در هیچ‌کدام از آن‌ها آلودگی به قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم مشاهده نشد. نتیجه گیری: عدم مشاهده آلودگی در منطقه با وجود جمعیت زیاد و متنوع خفاش به عنوان مخزن، وجود مدفوع سرشار از املاح، شرایط اقلیمی و توپوگرافی مناسب در غارهای مورد مطالعه که شرایط مناسبی برای زیست این قارچ ایجاد نموده است، نشان می‌دهد که عواملی دیگر از جمله عوامل ژنتیک و فیزیولوژیک خفاش یا عوامل اکولوژیک که در کامل شدن چرخه زندگی قارچ اختلال ایجاد می‌کنند تأثیر گذار بوده است.

موضوعات


1. Jones, KE,  Teeling EC. Mapping ecological and behavioural traits on phylogenies' Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats: University Press, 2009; 830 pp.
2. Weber N. Notes on Iraq Insectivora and Chiroptera.  J Mam. 2005; 36(1): 123-126.
3. Kunz TH, Fenton MB. Bat ecology. 2006, University of Chicago Press, 798 pp.
4. Taylor ML, Pérez-Mejía A, Yamamoto-Furusho JK, Granados J. Immunologic, genetic and social human risk factors associated to histoplasmosis:Studies in the State of Guerrero, Mexico. Mycopathologia. 1999; 138(3): 137–142.
5. Lorch JM, Meteyer CU, Behr MJ, Boyles JG, Cryan PM, Hicks AC, Ballmann AE, Coleman JT, Redell DN, Reeder DM, Blehert DS. Experimental infection of bats with Geomyces destructans causes white-nose syndrome. Natu advanced online publication. 2011; 480(7377): 376-378.
6.  Leroy EM, Kumulungui B, Pourrut X. Fruit bats as reservoirs of Ebola virus. Nature. 2005; 438: 575-576.
7. Dominguez SR, O’Shea, TJ, Oko LM. Detection of group 1 coronaviruses in bats in North America. Emerg Infect Dis. 2007; 13(9): 1295-1300.
8. Barnabe C, Brisse S, Tibayrenc M. Phylogenetic diversity of bat trypanosomes of subgenus Schizotrypanum based on multilocus enzyme electrophoresis, random amplified polymorphic DNA, and cytochrome b nucleotide sequence analyses. Infect Genet Evol. 2003; 2(3): 201-208.
9. Vatandoost H, Sharifi M,  Moradi A, Kamali M, Taran  M. Ectoparasites of lesser mouse eared bat, Myotis blythii from Kermanshah Iran, Asi Pacific J Tropic Med. 2010; 3(5): 371–373.
10. Hashemi S, Emami MA. Survey of 800 bats for isolation of Histoplasma capsulatum in Iran Acta Med Iranica. 2003; 41(2): 132-133.
11. Murray JF, Lurie HI, Kaye J. Benign pulmonary histoplasmosis (cave disease) in South Africa. S Afr Med J. 1957; 31(11): 245.
12. Kauffman CA. Histoplasmosis: a clinical and laboratory update, Clin Microbiol Rev. 2007; 20(1): 115-32.
13. Taylor ML, Chávez-Tapia CB, Reyes-Montes MR. Molecular typing of Histoplasma capsulatum isolated from infected bats, captured in Mexico. Fung Genet Biol. 2000; 30(3): 207-212.
14. Taylor ML, ChavizTapia C. Environmental conditions favoring bat infection with Histoplasma capsulatum in Mexican shelters. Am J Trop Meel Hyg. 2002; 61(6): 914-919.
15.  Ajello L, Bricejo T, Campins H. Isolation of Histoplasma capsulatum from an oil bird (Steatorniscari-pensis) in caves in the Middle East. Mycopathologia. 1960; 12(3): 199-206.
16. Hage CA, Wheat LJ, Loyd J Allen SD. Pulmonary histoplasmosis, Semin. Respir Crit Care Med. 2008; 29(2): 151-65.
17. Taylor ML, Chávez-Tapia CB, Rojas-Martínez A, del Rocio Reyes-Montes M, del Valle MB, Zúñiga G. Geographical distribution of genetic polymorphism of the pathogen Histoplasma capsulatum isolated from infected bats, captured in a central zone of Mexico. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005, 45(3): 451-458.
18. Adimi R. The survey of the soil of around the Tehran for isolation sporothrix schenckii, MSPH tesis. 1987. Theran University.Theran, Iran.[In Persian].
19. Marefat A. Montains and caves of Iran. 2003; Goli press, Theran, 484 pp.[In Persian].
20. Kwong-Chung KJ, Bennett JE. Histoplasmosis. Med Mycol. 1992; 464–513.
21. Wheat J. Current diagnosis of histoplasmosis. Trends Microbiol. 2003; 11(10): 488-494.
22. Asgari M, Owrang N. Result of skin test surveys or systemic mycosis in Iran. Mycopathologia et mycologia applicata. 1910; 41(1-2): 91-96.
23.  Damlaji SF, Kotta EA. A survey of Histoplasmin sensitivity in Iraq. Bull World Health
Org. 1964; 30(4): 595-599.
24. Ajello L, Kuttin ES, Beemer AM, Kaplan W, Padhye A. Occurrence of Histoplasma Capsulatum  in Israel, with a review of the current status of Histoplasmosis in the Middle East. Am J Trop Med Hyg. 1977; 26(1): 140-147.