بررسی بازدارندگی 2 عصاره گیاهی بر حساسیت جمعیتی باکتری کروموباکتریوم ویولاسیوم CV026

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماری شناسی گیاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیمی

چکیده

سابقه و هدف: بسیاری از باکتری‌ها از مکانیسم حساسیت جمعیتی به منظور انجام فعالیت‌های حیاتی خود مانند بقا، تحرک، تولید بیوفیلم، فاکتورهای بیماری‌زایی و غیره استفاده می‌نمایند. هرگونه اختلال در این سیستم ارتباطی سلول به سلول، موجب ناتوانی باکتری‌ها در انجام وظایف ذاتی خود از جمله بیماری‌زایی می‌گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر عصاره‌های گیاهی ازمک و شوید بر روی خاصیت حساسیت جمعیتی باکتری کروموباکتریوم ویولاسیوم CV026 انجام گردید. مواد و روش‌ها: گونه‌های گیاهی ازمک و شوید از حاشیه اطراف مناطق کشاورزی و مزارع تجاری شهر ارومیه جمع آوری گردید. عصاره گیری به کمک حلال‌های آلی اتانول 96%، ان- هگزان و متانول انجام شد. به منظور ارزیابی میزان خاصیت باکتری کشی و کاهش ویولاسئین به ترتیب از آزمون‌های ضدمیکروبی و آزمون ضدحساسیت جمعیتی استفاده گردید. همچنین بازدارندگی قدرت بیماری‌زایی به واسطه خاصیت ضد حساسیت جمعیتی و القای اسیل هموسرین لاکتون توسط سویه پکتوباکتریوم کاراتووروم زیرگونه کاراتووروم نیز مورد بررسی قرار گرفت.  یافته‌ها: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که هر دو عصاره گیاهی مورد بررسی به صورت معنی داری دارای خاصیت ضدحساسیت جمعیتی می‌باشند. به طوری که میزان این ویژگی در گیاه ازمک کمتر از گیاه شوید بود. همچنین این دو گیاه دارای خاصیت باکتری کشی نیز بودند به طوری که میزان آن در گیاه ازمک بیش از گیاه شوید گزارش گردید. نتیجه گیری: با توجه به کاهش میزان ویولاسئین تولیدی سویه CV026 ناشی از اثرات ضد حساسیت جمعیتی عصاره‌های گیاهی ازمک و شوید، می‌توان از این ترکیبات گیاهی به عنوان روشی مناسب در راستای مبارزه با باکتری‌های بیماری‌زا بدون ایجاد مقاومت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. González JE, Keshavan ND. Messing with bacterial quorum sensing. Microbiol Mol Biol Rev. 2006; 70(4): 859-875.
 2. Czajkowski R, Jafra S. Quenching of acyl-homoserine lactone-dependent quorum sensing by enzymatic disruption of signal molecules. Acta Biochimica Polonica. 2009; 56(1), 1-16.
 3. Fuqua C, Greenberg EP. Listening in on bacteria: acyl-homoserine lactone signalling. Nat Rev Mol Cell Biol. 2002; 3(9): 685–695.
 4. Loh J, Pierson EA, Pierson LS 3rd, Stacey G, Chatterjee A. Quorum sensing in plant-associated bacteria. Curr Opin Plant Biol. 2002; 5(4): 285–290.
 5. Williams P, Winzer K, Chan W, Camara M. Look who’s talking: communication and quorum sensing in the bacterial world. Philos Trans R Soc London B Biol Sci. 2007; 362(1483): 1119–1134.
 6. Kleerebezem M, Quadri LE, Kuipers OP, de Vos WM. Quorum sensing by peptide pheromones and  two-component signal-transduction systems in Grampositive bacteria. Mol Microbiol. 1997; 24(5): 895–904.
 7. Knutsen E, Ween O, Havarstein LS. Two separate quorum-sensing systems upregulate transcription of the same ABC transporter in Streptococcus pneumoniae. J Bacteriol. 2004; 186(10): 3078–3085.
 8. Claverys JP, Havarstein LS. Extracellular-peptide control of competence for genetic transformation in Streptococcus pneumoniae. Front Biosci. 2002; 7: 1798–1814.
 9. Mayville P, Ji G, Beavis R, Yang H, Goger M, Novick RP, Muir TW. Structure-activity analysis of synthetic autoinducing thiolactone peptides from Staphylococcus aureus responsible for virulence. Proc Natl Acad Sci USA. 1999; 96(4): 1218–1223.
 10. Manefield M, de Nys R, Kumar N, Read R, Givskov M, Steinberg P, Kjelleberg S. Evidence that halogenated furanones from Delisea pulchra inhibit acylated homoserine lactone (AHL)-mediated gene expression by displacing the AHL signal from its receptor protein. Microbiol. 1999; 145(2): 283-291.
 11. Song C, Ma H, Zhao Q, Song Sh, Jia Zh. Inhibition of quorum sensing activity by ethanol extract of Scutellaria baicalensis Georgi. J Plant Pathol Microbiol. 2012; S7-001 DOI: 10.4172/2157-7471.S7-001.
 12. Tan LY, Yin WF, Chan KG. Silencing quorum sensing through extracts of melicope lunu-ankenda. Sensors. 2012; 12(4): 4339-4351.
 13. McClean KH, Winson MK, Fish L, Taylor A, Chhabra SR, Camara M, Dayykin M, Lamb JH, Swift S, Bycroft BW, Stewart GSAB, Williams P. Quorum sensing and Chromobacterium violaceum: exploitation of violacein production and inhibition for the detection of N-acyl homoserine lactones. Microbiol. 1997; 143(12): 3703–3711.
 14. Yeo SSM, Tham FY. Anti-quorum sensing and antimicrobial activities of some traditional Chinese medicinal plants commonly used in South-East Asia. Malaysian J Microbiol. 2012; 8(1): 11-20.
 15. Lojkowska E, Masclaux C, Boccara M, Robert-Baudouy J, Cotte-Pattat HN. Characterization of the pel gene encoding a novel pectate lyase of Erwinia chrysanthemi. Mol Microbial. 1195; 16(6): 1183-1195.
 16. Mahmoudi E, Hassanzadeh N, Sayed Tabatabaei BE, Venturi V. Virulence attenuation of Pectobacterium carotovorum using N-Acyl-homoserine Lactone degrading bacteria isolated from potato rhizosphere. Plant Pathol J. 2011; 27(3): 242-248.
 17. Keshavan ND, Chowdhary PK, Haines DC and González JE. L-Canavanine Made by Medicago sativa Interferes with Quorum Sensing in Sinorhizobium meliloti. J Bacteriol. 2005; 187 (24),  8427–8436.
 18. Choo JH, Rukayadi Y, Hwang JK. Inhibition of bacterial quorum sensing by vanilla extract. Lett Appl Microbiol. 2005; 42(6): 637-641.