جداسازی و پاتوتیپینگ ویروس‌های نیوکاسل با استفاده از روش‌های RT- PCR وMDT در جوجه‌های گوشتی مرغداری‌های استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه میکروبیولوژی

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش ویروس شناسی

چکیده

سابقه و هدف: بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های ویروسی حاد و مسری در ماکیان می‌باشد که همواره خسارات اقتصادی جبران ناپذیری را بر صنعت طیور وارد کرده است. با توجه به تلفات ایجاد شده توسط این ویروس، تشخیص بیماری و نیز اطلاع کافی از سویه‌های در حال گردش ویروسی امری حیاتی به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش، جداسازی و پاتوتایپینگ ویروس نیوکاسل در مرغداری‌های گوشتی استان فارس با استفاده از روش‌های RT-PCR و MDT بود. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر 300 نمونه سواب کلواک و بافت نای از 30 واحد مرغداری با آمار تلفات بالا و درگیر با بیماری‌های تنفسی در استان فارس جمع آوری گردید. نمونه‌ها به تخم مرغ‌های جنین دار 11-9 روزه تلقیح و پس از 72 ساعت مایع آلانتوئیک با استفاده از آزمون هماگلوتیناسیون، RT-PCR و MDT از نظر وجود ویروس نیوکاسل و نیز تایپ بندی سویه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: از مجموع نمونه‌های مورد بررسی با روش مولکولی، 10 نمونه با تکثیر قطعه 535 جفت بازی آلوده به ویروس نیوکاسل شناخته شدند. سپس با روش MDT سویه‌های ولوژنیک، مزوژنیک و لنتوژنیک به ترتیب در 6، 3 و 1 نمونه شناسایی گردید. نتیجه گیری: به دلیل جداسازی ویروس‌های ولوژنیک و مزوژنیک از مرغداری‌ها،ضرورت پایش مستمر سویه‌های واکسن وارزیابی ایمنی زایی آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Alexander DJ. Newcastle disease and other paramyxovirus infection, In: Calnek, BW, Barnes, HJ, Reid, WM, Yoder, HW, Disease of Poultry, 9th ed, Amesterdam: Iawa State University Press, 1991, 496-513.
2 .Choi KS, Lee EK, Jeon WJ, Nah JJ, Kim YJ, Lee MY Lee, HL, Kwon JH. Isolation of a recent Korean Epizootic strain of Newcastle disease virus from Eurasian scops owls affected with severe diarrhea. J Wild Life Dis. 2008; 44(1): 193-198.
3. Alexander DJ. Newcastle disease and other avian paramyxoviridae infections, In: Calnek BW, Barnes HJ, Beard CW, Mcdougald  LR, Saif, YM. Disease of Poultry, 10th ed, Amesterdam: Iawa State University Press, 1997, 541-569.
4. Baratchi S, Ghorashi SA, Hosseini M, Pourbakhsh SA. Differentiation of virulent and non-virulent Newcastle disease virus isolates using RT-PCR. Iranian J Biotech, 2006; 4(1): 61-63.
5. Word Organization for Animal Health (WOIE). Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals [online]. Paris: OIE; 2009, Newcastle disease, Available at: http: // www. oie. int/ eng/norms/manual/ a_ summry. Htm
6. Berhanu A, Ideris A, Omar AR, Bejo MH. Molecular characterization of partial fusion gene and C-terminus extension length of haemagglutinin-neuraminidase gene of recently isolated Newcastle disease virus isolates in Malaysia. Virol J. 2010; 7(1): 183.
7. Alexander DJ. Newcastle disease and other Avian paramyxovirus, In: Calnek, BW, Barnes, HJ, Beard, CW, Mcdougald, LR and Saif, YM, Laboratory manual for the isolation and identification of Avian Phathologisit, 4thed, Amesterdam: Iawa State University Press, 1997, 156-163.
8. Mohan CM, Dey S, Kumanan K. Molecular changes of the fusion protein gene of chicken embryo fibroblast-Adapted velogenic Newcastle disease virus:Effect on its pathogenicity. Avian Dis. 2005; 49: 56-62.
9. Lien YY, Lee JW, Su HY, Tsai HJ, Tsai MC, Hsieh CY, Tsai SS. Phylogenetic characterization of Newcastle disease viruses isolated in Taiwan during 2003-2006. Vet Microbiol. 2007; 123: 194-202.
10. Ponnusamy P,  Kirubaharan JJ, Chandramohan A. Sequence analysis of  HN and F genes of a less virulent Newcastle disease virus isolated from unvaccinated village chicken. Int J Poult Sci. 2009; 8(10): 985-994.
11. Ananth R, Kirubaham JJ, Priyadarshini MLM, Albert A. Isolation of Newcastle disease viruses of high virulence in unvaccinated healthy village chickens in south India. Int J Poult Sci. 2008; 7(4): 368-373.
12. Aldous EW, Alexander DJ. Detection and differentiation of Newcastle disease virus(avian paramyxovirus type 1). Avian Pathol. 2001; 30(2): 117-128.
13. Chansiripornchai N, Sasipreeyajan J. Efficacy of live B1 or ulster 2C Newcastle disease vaccines simultaneously vaccinated with inactivated oil adjuvant vaccine for protection of Newcastel disease virus in broiler chickens. Acta Vet Scandinavica. 2006; 48(2): 1-4.
14. Momayez R, Gharahkhani P, Pourbakhsh SA, Toroghi R, Shoushtari AH, Banani M. Isolation and pathogenicity identification of avian paramyxovirus serotype 1 (Newcastle disease) virus from a Japanese quail flock in Iran. Arch Razi Inst. 2007; 62(1): 39-44.
15. Kianizade M, Idersi A, Shahrabadi MS, Kargar R, Pourbakhsh SA, Omar AR,  Yosoff K. Biological and molecular characterization of newcastle disease virus isolated from Iran. Arch Razi Inst. 1999; 50: 1-10.
16. Otim MO, Christensen H, Jorgensen PH, Handberg KJ, Bisgard M. Molecular characterization and phylogenetic study of Newcastle disease virus isolats from recent outbreaks in Estern Uganda. J Clin Microbiol. 2004; 42(6): 2802-2805.
17. Lominczi B, Wehmann E, Herczeg J, Ballagi-Pordany A, Kaleta EF, Werner O, Meulemans G, Jorgensen PH, Mante AP, Gielkens AL, Capua I, and Damoser J. Newcastle disease outbreaks in recent years in western Europe were caused by an old (VI) and a novel genotype (VII). Arch Virol. 1998; 143(1): 49-64.
18. Nuansrichay B, Chashing A. Phylogenetic characterization of Newcastle disease viruses isolated in Thailand during 2006-2007. Thai-NIAH e J. 2008; 3(2):179-188.
19. Boucher CE, Bragg RR, Albertyn J. An alternative method for the establishment of virulence of Newcastledisease virus isolates. Afr J Microbiol Res. 2010; 4(21): 2313-2317.
20. Ghiamirad M, Pourbakhsh A, Keyvanfar H, Momayez R, Charkhkar S, Ashtari A. Isolation and characterization of Newcastle disease virus from Ostriches in Iran. Afr J Microbiol Res. 2010; 4(23): 2492-2497.
21. Moneim ASA, Sawah AAEI, Kandil MA. Characterization of variant strain of Newcastle disease virus in Egypt. BS Vet Med J. 2006; 16(1): 12-17.
22. Mohamed MHA, Kumar S, Paldourai A, Samal S. Sequence analysis of fusion protein gene of Newcastle disease virus isolated from outbreaks in Egypt during 2006. Virol J. 2011; 8(1): 237.