تعیین گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت دستگاه ادراری درجنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، گروه میکروبیولوژی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: اشریشیا کلی عامل بیش از 80%  از عفونت های ادراری در تمام گروه‌های سنی جامعه است. سویه های اشریشیاکلی به چهار گروه فیلوژنتیک تقسیم می شوند. اغلب جدایه های های بیماریزای خارج روده ای متعلق به گروه B2 وD هستند. هدف از این پژوهش، تعیین گروه های فیلوژنتیک اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری در جنوب ایران بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی _ توصیفی بر روی اشریشیاکلی  جداشده از کشت ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم در سال 1389 انجام شد. از آزمون های بیوشیمیایی برای تعیین هویت باکتری های جداشده استفاده شد. سپس طبقه بندی گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیاکلی با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ChuA وyjaA وTspE4.C2  و آزمون PCR انجام شد. یافته ها: از60 باکتری اشریشیاکلی شناسایی شده، 47 مورد (34/78%) مربوط به زنان و 13 مورد (76/21%) مربوط به مردان بود. شایع ترین گروه های فیلوژنتیک شناسایی شده D ،A و B1 به ترتیب با فراوانی70% ،3/23% و7/6 % بودند. اما درهیچ کدام از نمونه های مورد بررسی گروه B2 شناسایی نشد.همچنین  بین گروه فیلوژنتیکی و متغیرهای سن، جنس، سابقه عفونت ادراری، سابقه مصرف آنتی بیوتیک و سابقه بستری شدن در بیمارستان ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری در این منطقه، بیشتر متعلق به گروه فیلوژنتیک D بودند که در مقایسه با سایر مناطق از نظر نوع گروه فیلوژنتیکی متفاوت می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Clermont O, Bonacors S, Bingen E. Rapid and simple determination of Esherichia coli phylogenetic Group. Appl  Environ Microbiol, 2000; 66(10): 4555-4558.
2. Duriez PClermont OBonacorsi SBingen EChaventré AElion JPicard BDenamur E. Commensal Escherichia coli isolates are phylogenetically distribution among gegraphically distinct human populatious. J Microbiology, 2001; 147(6):1671-1676.
3. Jonhson  JR, Stell AL. Extended  Virulence of genotyping of Escherichia coli strains  from  Patients  with urosepsis in relation to phylogeny and host Compromise. J Infect Dis, 2000; 18(1): 261-72
4. Orsi RH, Stoppe NC, Sato MIZ, Prado PI, Ottoboni LMM. Phylogentic group distribution  among Escherichia Coli isolated from rivers in saopaul state, Brazil.World J Microbiol  Biotechnol. 2008; 24(8): 1573-1577.
5. Foxman  B. Epidemiology of urinary tract infections: Incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med. 2002; 113(1A) :5-13.
6. Saeed MAHaque AAli AMohsin MBashir STariq AAfzal AIftikhar TSarwar Y. Relationship of drug resistance to phylogenetic groups of E. coli isolates from wound infections . J Infect Dev Ctries 2009; 3(9): 667-670.
7. Kanamaru SKurazono HNakano MTerai AOgawa OYamamoto S. Subtyping of uropathogenic Escherichia coli according to the pathogenicity island encoding uropathogenic-specific protein: comparison with phylogenetic groups. Int J Urol, 2006; 13(6): 754-760.
8. Hancock VNielsen EMKrag LEngberg JKlemm P. Comparative analysis of antibiotic resistance and phylogenetic group patterns in human and porcine urinary tract infectious Escherichia coli. APMIS. 2009; 117(11): 786-790.
9. Johnson JR, Owens K, Gajewski A, Kuskowski MA. Bacterial characteristics in relation to clinical source of Escherichia coli isolates from women with acute cystitis or pyelonephritis and uninfected women. J Clin Microbiol. 2005; 43(12):604-672.
10. Ghenghesh KSElkateb EBerbash NAbdel Nada RAhmed SFRahouma ASeif-Enasser NElkhabroun MABelresh TKlena JD. Uropathogens from diabetic patients in Libya: virulence factors and phylogenetic groups of Escherichia coli isolates. J Med Microbiol  , 2009;58(8):1006-1014.
11. Zhao LChen XZhu XYang WDong LXu XGao SLiu X. Prevalence of virulence factors and antimicrobial resistance of uropathogenic Escherichia coli in Jiangsu province (China). Urology. 2009: 74(3):702-707.
12. Sawma-Aouad GHashwa FTokajian S. Antimicrobial resistance in relation to virulence determinants and phylogenetic background among uropathogenic Escherichia coli in Lebanon. J Chemother. 2009; 21(2):153-158.
13. Ho PLWong RCChow KHQue TL. Distribution of integron-associated trimethoprim-sulfamethoxazole resistance determinants among Escherichia coli from humans and food-producing animals.  Lett Appl Microbiol. 2009; 49(5):627-634.