جداسازی اسپروزویت های تیلریا لستوکاردی به منظور تولید رده سلولی جدید بوکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه باکتری شناسی

چکیده

سابقه و هدف: تیلریا لستوکاردی (Theileria lestoquardi) از مهم ترین عوامل تیلریوز بدخیم در گوسفند و بز است که توسط کنه های سخت به میزبان نهایی منتقل می گردد. این تک یاخته تنها یوکاریوتی است که قادر به ترانسفورم کردن سلول میزبان می باشد. این پژوهش، با هدف تهیه استابلیت حاوی اسپروزوایت تیلریا لستوکاردی و استفاده از آن برای تولید رده سلولی حاوی شایزونت تیلریا لستوکاردی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.      مواد و روش ها: پس از آلوده کردن کنه های نوچه پرورشی از طریق قرار دادن آنها بر روی گوش گوسفند ناقل تیلریا لستوکاردی و هموژن کردن کنه های بالغ آلوده، استابلیت تیلریا لستوکاردی تهیه گردید. در مرحله بعد لنفوسیت های جمع آوری شده از یک گوسفند سالم در مجاورت استابلیت تهیه شده به منظور تولید سلول ترانسفورم شده حاوی تیلریا لستوکاردی کشت داده شد.      یافته ها: این پژوهش منجر به تولید لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی در شرایط آزمایشگاهی گردید. این رده سلولی بوکت نامیده شد و نتیجه توالی ژنی آن در ژن بانک با شماره دسترسی  GU233776ثبت گردید.      نتیجه گیری: رده سلولی بوکت تولید شده در این پژوهش، دومین لنفوسیت گوسفندی حاوی تیلریا لستوکاردی در ایران      می باشد که به صورت رده سلولی دایمی درآمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات