ارزیابی اثربخشی واکسن کشته روغنی آنفلوانزا ساخت موسسه رازی بر علیه ایزوله های رایج ویروس آنفلوانزا در شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه ویروس شناسی

چکیده

سابقه و هدف: ویروس آنفلوانزای H9N2 یکی از ویروس های با بیماری زایی کم در پرندگان می باشد. این ویروس به عنوان بومی ایران از سال 1377 صنعت طیور را درگیر کرده و تاکنون خسارات سنگین و قابل ملاحظه ای را موجب شده است. واکسیناسیون، یکی از راهبردهای مقابله با این ویروس می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی واکسن کشته روغنی آنفلوانزا (ساخت موسسه واکسن وسرم سازی رازی) در مقابله با جدایه های در حال گردش  این ویروس در شیراز بود. مواد و روش ها: در این مطالعه 50 قطعه جوجه به 5 گروه 10 تایی شامل گروه تست و گروه کنترل تقسیم شدند.40 قطعه جوجه (گروه 1 تا 4) با واکسن کشته روغنی آنفلوانزا، ساخت موسسه واکسن وسرم سازی رازی واکسینه شدند و 10 قطعه جوجه به عنوان گروه کنترل واکسنی دریافت نکردند. دو هفته پس از واکسیناسیون همه گروه های واکسینه و کنترل، با ویروسهای آنفلوانزای H9N2  جدا شده از مرغداری های شیراز مربوط به سال 1389 تلقیح شدند. نمونه های سواب نای و کلواک در روزهای 1، 3، 5، 7، 9 و 11 پس از تلقیح، جمع آوری و فرایند های آماده سازی جهت جداسازی ویروس انجام گردید. یافته ها: نتایج جداسازی ویروس در گروه های واکسینه و کنترل نشان داد که انتشار ویروس از طریق نای و کلواک در گروه 1، از روز پنجم و در گروههای 2، 3 و 4 از روز هفتم پس از تلقیح کاهش یافت.اما در گروه کنترل تا روز یازدهم پس از تلقیح نیز انتشار ویروس ادامه داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که واکسن آنفلوانزای کشته روغنی در کاهش انتشار و رونویسی آنفلوانزای طیور موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Roussan DA, khassan GY, Rifai RH, Totanji WS, Shaheen IA. Avian influenza virus H9 subtype in poultry flocks in Jordan.  Prev Vet Med. 2009; 88(1): 77-81.
2. Kwon HJ, Cho SH, Ahn YJ, Kim JH, Yoo HS, Kim SJ. Characterization of a chicken embryo-adapted H9N2 subtype avian influenza virus.  Open Vet Sci J. 2009; 3: 9-16.
3. Mosakhani F. Recogniation of influenza hemagglutinin gene from iranian industerial poultry in the years 1382-1383. MSc Thsis. Islamic Azad University, Science and Research Branch. 2005.
4. Kim  MC,  Choi  JG,  Kwon  JS,  Kang  HM,  Paek  MR,  Jeong  OM,  Kwon  JH,  Lee YJ. Field application of the H9M2e enzyme-linked immunosorbent assay for differentiation of H9N2 avian influenza virus-infected chickens from vaccinated chicken. Clin Vaccine Immunol. 2010; 17(12): 1977-1984.
5. Rajabi Z, Taif Nasrabadi  H, Soyofi Khojin AB. In vitro quality evaluation of avian influenza subtype H9N2 oil-emulsion vaccine. J Vet Res. 2010; 65(4): 295-299. [In Persian].
6. Zamani Moghaddam AK, Bozorgmehri Fard MH, Vasfi Marandi M, Tabatabaii AM. Comparative experiment study of immunogenesis of different inactivated H9N2 avian influeza vaccine in broiler chickens. J Facul Vet Med. 2001; 56(3): 103-107.
7. Vasfi Marandi M, Bozorgmehri Fard MH, Hashemzadeh M. Efficacy of inactivated H9N2 avian influenza vaccine against non-highly pathogenic A/Chicken/Iran/ZMT-173/1999 Infection. Arch Razi Ins. 2002; 53: 23-26.
8. Vervelde L, de Geus  E,  Jansen  C,  Heller DE. Contributon of the genetic background to the immune response of broilers vaccinated or challenged with LPI H9N2. BMC Proc. 2011; 5(4): 1-4.
9. Grimes SE . A basic laboratory manual for the small-scale production and testing of I-2 Newcastle disease vaccine.  Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAP), 2002.
10. Noroozian  H, Vasfi Marandi M, Gorashi SA. Characterization and phylogenetic analysis of neuraminidase gene in isolated avian influenza viruses of H9N2 subtype from Iran. J Vet Res. 2010; 65(4): 311-318. [In Persian].
11. Choi  JG,  Lee  YJ,  Kim  YJ,  Lee  EK,  Jeong  OK,  Sung  HW,  Kim  JH,  Kwon JH. An inactivated vaccine to control the current H9N2 low pathogenic avian influenza in Korea. J Vet Sci. 2008; 9(1): 67-74.
12. Moghadam Pour M, Momayez R, Akhavizadeghan MA. The efficacy of inactivated oil-emulsion H9N2 avian influenza vaccine. Iran J Vet Res. 2006; 7(2): 85-88.
13. Garcia  A,  Johnson  H,  Srivastava  DK,   Jayawardene  DA,  Wehr  DR, Webster RG. Efficacy of inactivated H5N2 influenza vaccines against lethal A/Chicken/Queretaro/19/95 infection. Avian Dis.1998; 42(2): 248-256.
14. Naeem, K. The avian influenza H7N3 outbreak in South Central Asia. Proceeding of the 4th International Symposium on Avian Influenza, Athens, Georgia. US Animal Health Association. 1998; 31-35.