شناسایی سریع و هم زمان عوامل بیماریزا و تیپ های کپسولی پاستورلا مالتوسیدا جدا شده از گوسفند و بز با روش Multiplex PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه میکروبیولوژی

چکیده

    سابقه و هدف: باکتری پاستورلا مالتوسیدا به صورت هم زیست در دستگاه تنفسی فوقانی و سیستم گوارشی بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی وجود دارد. سروتیپ هایA  و D این باکتری از مهم ترین عوامل ایجاد کننده ذات الریه در گوسفند و بز به شمار می روند. فیمبریه و ادهسین، کپسول، توکسین، فاکتور جذب آهن، پروتئین غشای خارجی از مهم ترین فاکتورهای بیماریزای این باکتری محسوب می شوند. هدف از این پژوهش طراحی روشMultiplex PCR  برای تشخیص هم زمان و سریع مهم ترین ژن های بیماریزا، تیپ بندی کپسولی و نیز شناسایی پاستورلامالتوسیدا جدا شده از گوسفند و بز دارای علائم تنفسی در استان فارس بود.     مواد و روش ها: در مجموع 500 سوآب از لوزه و بینی گوسفند و بز دارای علائم تنفسی و مشکوک به پاستورولوز تنفسی از استان فارس جمع آوری گردید. در ابتدا با استفاده از تست های های بیوشیمیایی گونه باکتری شناسایی و تأئید گردید. سپس به کمک پرایمرهای اختصاصی مهم ترین فاکتورهای حدت باکتری به همراه تیپ کپسولی مورد بررسی قرار گرفتند.     یافته ها: در این مطالعه 8/83 درصد از سویه های پاستورلا مالتوسیدا سروتیپ کپسولی A و 4/6 درصد سروتیپ D بودند. همچنین میزان فراوانی ژن های omph, ptfA, hgbA, toxA به ترتیب 4/77%، 19/74%، 74/67% و 74/67% گزارش گردید.     نتیجه گیری: اکثر سویه های پاستورلا مالتوسیدا جدا شده از گوسفندان و بزها در استان فارس توکسیژن بودند و سروتیپ کپسولیA  در بین جدایه ها شیوع بیشتری داشت. از میان ژن های بیماریزای مورد بررسی، دو ژن toxA وompH  کد کننده درمونکروتوکسین و پروتئین غشای خارجی، بیشترین میزان شیوع را در سویه های جداسازی شده از گوسفند و بزها داشتند. بنابراین پایش دو ژن یاد شده می تواند نقش موثری در اپیدمیولوژی و عفونت تنفسی گوسفند و بز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Odugbo MO, Odama LE, Umoh JU, Lamorde AG. Pasteurella multocida pneumonic infection in sheep: Prevalence, clinical and pathological studies. Small Ruminant Res. 2006; 66)1-3): 273-277.
2. Townsend KM, Frost AJ, Lee CW, Papadimitriou JM, Dawkins HJS. Development of PCR assay for species and type specific identification of P. multocida isolates. J Clin Microbiol. 1998; 36(4): 1096-1100.
3. Tang X, Zhao Z, Hu J, Wu B, Cai X, He Q, Chen H. Isolation ,antimicrobial resistance ,and virulence genes of Pasteurella multocida strains from swine in China. J Clin Microbiol. 2009; 47(4): 951-958.
 
4. Davies RL, MacCorquodale R, Baillie S, Caffrey B. Characterization and comparison of Pasteurella multocida strains associated with porcine pneumonia and atrophicrhinitis. J Med Microbiol. 2003; 52(1): 59-67.
5. Sellyei B, Bányai K, Magyar T. Characterization of the ptfA gene of avian Pasteurella multocida strains by allele-specific polymerase chain reaction. J Vet Diagn Invest. 2010; 22(4): 607-610.
6. Rajini R, Sesnagiri RA, Dhanalakshmi K, Sharma BJR. Studies on avian pasteurellosis in Andhra Pradesh. Indian Vet J. 1995; 72: 115-118.
7. Shayegh J, Parvizi M, Hejazi MS. Diversity of caprine and ovine Pasteurella multocida isolates based on 16S rRNA gene sequencing. Iran J Vet Res. 2010; 11(4): 33- 34.
8. Sahragard I, Tahamtan Y, Valadan M, Hayati M, Moazene F, Shirazi Z. Development of rapid PCR method for simultaneous identification of species, specific capsular type, and toxigenicity of Pasteurella sp. isolates. Comp Clin Pathol. 2011; 2: 23-28.
9. Ozbey G, Muz A. Isolation of aerobic bacterial agent from the lungs of sheep an goats with pneumonia and detection of Pasteurella multocida and Mannheimia haemolityca by polymerase chain reaction in  Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2004; 28(1): 209- 216.
 
10. Gimenez D, Rodning S. Reproductive management of sheep and goats. Albuma Cooperative Extention System (ACES), ANR-1316. 2007; 1-12.
11. Ugochukwu EL. Isolation and characterization of Pasteurella multocida from caprine pneumonic lungs. Anim Res Inter. 2008; 5(2): 880-882.
12. Shayegh J, Sharaf J, Mikaili P, Namvar H. Pheno-and genotypig of Pasteurella multocida isolated from goat in Iran. Afr J Biotechnol. 2009; 8(16): 3707-3710.