بررسی فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس‌های فعال در حذف کلسترول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار علمی دانشگاه پیام نور قشم، گروه زیست شناسی

2 بخش باکتری و ویروس شناسی دانشکدة پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 سازمان انتقال خون فارس

چکیده

سابقه و هدف: افزایش روز افزون مقاومت آنتی‌بیوتیکی در دنیا باعث شده است که استفاده از ترکیبات طبیعی حاوی پروبیوتیک‌ها به‌عنوان جایگزین مطرح گردند. لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌عنوان فعال‌ترین پروبیوتیک‌ها در جذب و حذف کلسترول قبلا شناسایی شده بودند و در این تحقیق تکمیلی فعالیت ضدمیکروبی آن‌ها در مقابل سویه‌های بیماری‌زا بررسی گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعة مورد- شاهدی برروی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از لبنیات محلی استان فارس انجام شد. مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها با استفاده از روش انتشار دیسک بررسی و سپس از کشت مایع 72 ساعته لاکتوباسیلوس‌ها، برای ارزیابی قدرت مهار کنندگی آن‌ها بر‌علیه سویه‌های استاندارد بیماری‌زا در دو حالت فعال و غیرفعال با استفاده از روش انتشار در آگار، استفاده گردید. یافته‌ها: لاکتوباسیلوس کازئی به تمام آنتی‌بیوتیک‌ها و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌جز توبرامایسین و وانکومایسین، نسبت به بقیه آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در این مطالعه مقاومت داشتند. در بررسی خاصیت ضدباکتریایی لاکتوباسیلوس‌ها نیز تمام سویه‌های بیماری‌زای مورد آزمایش به‌جز باسیلوس سابتیلیس هالة عدم رشد مشاهده شد. نتیجه‌گیری: به دلیل مقاومت دو سویه لاکتوباسیلوس به آنتی‌بیوتیک‌های متداول و کارآیی‌شان برعلیه عوامل بیماری‌زای بیمارستانی استفاده از آن‌ها به عنوان پروبیوتیک برعلیه سویه‌های پاتوژن پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.         Archibald L, Phillips L, Monnet D, McGowan JE Jr, Tenover F, Gaynes R. Antimicrobial resistance in isolates from inpatients and outpatients in the United States: increasing importance of the intensive care unit. Clin Infect Dis.1997;24:2:211-5.
2.         National Nosocomial Infections Surveillance System. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, data summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004. Am J Infect Control. 2004; 32(8):470-85.
3.         Rosenthal VD, Maki DG, Mehta A, Alvarez-Moreno C, Leblebicioglu H, Higuera F, Cuellar LE, Madani N, Mitrev Z, Dueñas L, Navoa-Ng JA, Garcell HG, Raka L, Hidalgo RF, Medeiros EA, Kanj SS, Abubakar S, Nercelles P, Pratesi RD; International Nosocomial Infection Control Consortium Members. International Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary for 2002-2007, issued January 2008. Am J Infect Control. 2008; 36(9):627-37.
4.         Ortolani MB, Moraes PM, Perin LM, Viçosa GN, Carvalho KG, Silva Júnior A, Nero LA. Molecular identification of naturally occurring bacteriocinogenic and bacteriocinogenic-like lactic acid bacteria in raw milk and soft cheese. J Dairy Sci. 2010;93(7):2880-6.
5.         Hathout AS, Mohamed SR, El-Nekeety AA, Hassan NS, Aly SE, Abdel-Wahhab MA. Ability of Lactobacillus casei and Lactobacillus reuteri to protect against oxidative stress in rats fed aflatoxins-contaminated diet. Toxicon. 2011; 58(2):179-86
6.         Sanders ME. Considerations for use of probiotic bacteria to modulate human health. J Nutr.2000;130:2S Suppl:384S-390S.
7.         Brashears MM, Gilliland SE, Buck LM. Bile salt deconjugation and cholesterol removal from media by Lactobacillus casei. J Dairy Sci. 1998; 81(8):2103-10.
8.         Anderson JW, Gilliland SE. Effect of fermented milk (yogurt) containing Lactobacillus acidophilus L1 on serum cholesterol in hypercholesterolemic humans. J Am Coll Nutr. 1999; 18:43-50.
9.         Ray K. Infection: Lactobacillus probiotic could prevent recurrent UTI. Nature Rev. Urol. 2011: 8(292): doi:10.1038.
10.       Kurdi P, van Veen HW, Tanaka H, Mierau I, Konings WN, Tannock GW, Tomita F, Yokota A. Cholic acid is accumulated spontaneously, driven by membrane deltapH, in many lactobacilli. J Bacteriol.2000;182(22):6525-6528.
11.       Corzo G, Gilliland SE. Measurement of bile salt hydrolase activity from Lactobacillus acidophilus based on disappearance of conjugated bile salts. J Dairy Sci. 1999; 82(3):466-471.
12.       Park A, Latif SU, Shah AU, Tian J, Werlin S, Hsiao A, Pashankar D, Bhandari V, Nagar A, Husain SZ. Changing referral trends of acute pancreatitis in children: A 12-year single-center analysis. J Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2009; 49(3):316-322.
13.       Day AS, Keenan JI. Probiotic-mediated modulation of host inflammation. Expert Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2011; 5(3):319-321.
14.       Emami A, Noei Aghdam R, Hashemizadeh Z. Cholesterol assimilation with isolated lactobacilli strains from Fars native dairy product. Armaghane Danesh. 2009;51-52:45-56.
15.       Jay JM. Antimicrobial properties of diacetyl. Appl Environ Microbiol.1982; 44(3):525-32.
16.       Schillinger U, Lucke FK. Antibacterial activity of Lactobacillus sake isolated from meat. Appl. Environ. Microbiol.1989; 55(8):1901-1906.