بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه میکروبیولوژی

چکیده

سابقه و هدف: تنوع زیستی مخمرها در محیط‌های افراطی و کاربرد آن‌ها در صنایع غذایی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هدف از این پژوهش، جداسازی مخمرها از خاک شور و بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی آن‌ها به‌منظور یافتن جدایه برتر از نظر فعالیت آنزیم انورتاز بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش فعالیت سینتیکی انورتاز در 27 سویه مخمری نمک دوست و تحمل کننده نمک جدا شده از خاک شور مناطق قم و اراک، مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری نمونه خاک، کشت به روش پورپلیت در محیط YPD Agar حاوی 5 درصد نمک انجام شد. از 27سویه مخمری، 2 سویه نمک دوست و 6 سویه تحمل کننده نمک دارای فعالیت انورتازی برای انتخاب سویه برتر مطالعه شدند. یافته‌ها: سنجش فعالیت انورتاز با روش گلوکز اکسیداز نشان داد که سویه G5میزان آنزیم بیشتری تولید می‌نماید. فعالیت بهینه آنزیم سویه برتر درpH  5/4 و دمای 65 درجه سانتی‌گراد وجود داشت. با بررسی تاثیر نمک‌های مختلف، بیشترین فعالیت آنزیمی در محیط حاوی کلرید سدیم mM 7/1 مشاهده شد. یون‌های فلزی  Na+و+2Mg و+2Ca (به صورت کلرید و با غلظت mM 5) تاثیر افزاینده‌ای در فعالیت آنزیم داشتند. میزان km آنزیم برای قند ساکاروز  mM20 بود. میزان پایداری آنزیم در دمای 65 درجه سانتی‌گراد یک ساعت بود و در این مدت کاهشی در فعالیت آنزیم مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که سویه G5 توانایی تولید آنزیم انورتاز در غلظت‌های مختلف نمک را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Alberto F, Bignon C, Sulzenbacher G, Henrissat B. The three dimensional structure of invertase (α-fructosidase) from Thermotoga maritime reveals a bimodular arrangement and an evolutionary relationship between retaining and inverting glycosidases. J Chem. 2004; 279:18910-18913
2. Ashokkumar B, Kayalvizhi N, Gunasekaran P. Optimization of media for α-fructofuranosidase production by Aspergillus niger in submerged and solid state fermentation. Biochem. 2001; 37:331-338.
3. Vitolo M, Duranti A. Effect of pH, aeration and sucrose feeding on the invertase activity of intact S. cerevisiae cells grown in sugarcane blackstrap molasses. J Indust Microbiol. 2008; 15:75-79.
4. Belcarz A, The novel non−glycosylated invertase from Candida utilis (the properties and the conditions of production and purification). Biochimi Biophys Acta. 2004; 1594:40-53.
5. Chaudhuri A, Maheswari A. novel invertase from a thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus: it requirement of protein for activation. Arch Biochem Biophys. 1996; 327:98-106.
6. Moreno Y, Sanchez L, Rodriguez J. Purification and characterizationof the invertase from Schizosaccharomyces pombe. Biochem. 1990; 67:697-702.
7. Rodriguez J, Perez T. Characterization of the invertase from Pichia anomala. Biochem. 1995; 30:235-239.
8. Workman D. Purification and properties of the fructofuranosidase from Kluyveromyces fragilis. Microbiol. 1983; 160:87-91.
9. Moneke S. Physiological properties of yeast cell grown in the culture supplementation media. Agric. Biol.Chem. 1985; 39:1025-1031.
10. Barnett J. Yeast: Characteristics and identification .2nd ed. Cambridge university. 1990; 1-80.
11. Tulay T, Sezai T. Analysis of the effects of hyperosmotic stress on the derepression of invertase activities and the growth of different baker's yeast strains. Turk. J. Biol. 2002; 26:155-161.
12. Chengchan E. Recovery of yeast invertase from ethanol fermantation broth. Biotechnol. 2008; 14(7):561-576.
13. Rubio M, Navarro A. Invertase from a strain of Rhodotorula glutinis. Phytochem. 2002; 61:605-609.
14. Rubio M, Maldonado, M. Purification and characterization of invertase from Aspergillus niger. Curr. Microbiol. 1995; 31:80-83.
15. Karlekar K, Parekh T, Chhatpar HS. Salt mediated changes in some enzymes of carbohydrate metabolism inhalotolerant Cladosporium sphaerospermum. J. Biosci. 2004; 3(4):197-201.
16. Mona M. Rashad R. Production, purification and characterization of extracellular invertase from Saccharomyses cerevisiae NRRL Y-12632 by solid-state fermentation of red carrot residue. Microbiol. 2009; 3(3):1910-1919.
17. Quiroga E, Vattuone A. Purification and characterization of the invertase in yeast. Biochem. 1995; 35:281-289.
18. Rashad M, Mahmoud M. Purification and characterization of extra and intracellular α-fructofuranosidase from Saccharomyces cerevisiae growing on Eichhornia crassipes leaf extract. Microbiol; 2006; 102:157-166.
19. Nguyen Q, Rezessy M. Purification and some properties invertase in yeast. Bichem. 2005; 59:248-257.
20. Gutierrez A. Biochemical characterization of a β-fructofuranosidase from Rhodotorula dairenensis with transfructosylating activity. Biotechnol. 2009; 35:79-98.
21. Linde D, Macias I. Characterization of a β-fructofuranosidase from Schwanniomyces occidentalis with transfructosylatin activity. Biochem. 2007; 11:354-369.