شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی ریشه و طوقه گیاه‌چه کلزا در شهرستان مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه بیماری شناسی گیاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه گیاه‌پزشکی

چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های کلزا از مهم‌ترین دلایل محدود کننده تولید کلزا محسوب می‌گردند. در دنیا، عوامل قارچی متفاوتی مانند Rhizoctonia solani، Pytium sp.، Phytophthora sp. و Fusarium sp. دلیل پوسیدگی ریشه و مرگ گیاه‌چه معرفی شده‌اند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل قارچی مولد پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا در شهرستان مرودشت و تعیین گونه‌های غالب بیماری‌زا در سطح منطقه بود. مواد و روش‌ها: در این مطاله یکصد و هفت گیاه با علایم پوسیدگی ریشه و طوقه، از مزارع کلزای شهرستان مرودشت، جمع آوری و بررسی شد. جدایه‌ها، ابتدا روی محیط آب آگار ٢% با روش‌های استاندارد خالص‌سازی و با استفاده از کلید شناسایی گردیدند. آزمون اثبات بیماری‌زایی نیز برای جدایه‌های یاد شده انجام شد. یافته‌ها: در این پژوهش پنج گونه قارچ بیمارگر، متعلق به چهار جنس Fusarium، Rhizoctonia، Phoma و Pythium جداسازی گردید. F. solani با 25% و Phoma betae با 5/2% به‌ترتیب بیشترین و کم‌ترین فراوانی را در میان بیمارگرهای جدا شده نشان دادند. در آزمون اثبات  بیماری‌زایی، R. solani شدت بیماری‌زایی بیشتر و P. aphanidermatum و  F. solani شدت بیماری‌زایی کم‌تری را نشان دادند. نتیجه‌گیری: این اولین گزارش از وجود  قارچ روی ریشه کلزا از استان فارس می‌باشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش و محرز شدن آلودگی وسیع ریشه کلزا به solani .R پیشنهاد می‌شود در تحقیقی دیگر گروه آناستوموزی این جدایه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.  Li, M.; Murray, G. M. and Ash, G. J. New root diseases of canola in Australia. Aust.  Plant Dis.  Notes. 2007; 2: 93-94.
2.Khangura, R. Barbetti, M. J and Sweetngham, M. W. Role of Rhizoctonia species in damping off of canola. Proc. 10thIntern. Rapeseed Congr. Canberra. Australia. 1999; 221-234.
3. Gugel, R. K., S. M. Yitbarek, P. R. Verma, R. A. A. Morrall and Sadasiviah, R. S. Etiology of the Rhizoctonia root rot complex of canola in the Peace River region of Alberta. Can.  J.  Plant Pathol. 1987; 9: 119-128.
4. Hwang, S. F., Swanson, T. A and Evans, I. R. Characterization of Rhizoctonia solani isolates from canola in west central Alberta. Plant Dis. 1986; 70: 681-683.
5. Baird, R. E. Hershman, D. E. and Christmas, E. P. Occurrence of Macrophomina  phaseolina on Canola in Indiana and Kentucky. Plant Dis. 1994; 73:316.
6. Baird, R. E. First report of Rhizoctonia solani AG4 on canola in Georgia. Plant Dis. 1996; 80: 104.
7. Lange, R and Mclaren,D. A new Fusarium wilt of canola in Alberta. 1th Cana. Phytopathol. Soci.  AGM. 2000; 72-83.
8. Gaetan. S. A. Occurrence of Fusarium wilts on canola caused by Fusarium oxysporum f.sp conglutinans in Argentina. Plant Dis. 2005; 89:432.
9. Gaetan, S. A. Fernandez, L and Madia, M. Occurrence of charcoal rot caused by Macrophomina phaseolina on canola in Argentina. Plant Dis. 2006; 90:524.
10. Afshari Azad, H. Identification of fungal causal agents on Canola in different regions of Iran and determination of their importance. Plant Protect. J. 3(1), 2002, 53-58.
11. Nosrati,S. Baghbani-Mehmandar, F. and Babaye- Ahari, A. First report of  Lasidiodiplodia sp  and Chaetomium sp. on Canola in Iran. Proc.15th  Protec. Congr., College of Agricul., Kermanshah, Iran, 2002, 113-117.
12. Fasihiani, A. and Firooz, R. Etiology of Canola wilts in Fars province. Proc.17th t Protec. Congr., College of Agricul., Karaj, Iran, 2006, 237-245
13. Sutton, B. C. The Coelomycetes, Fungi Imperfect with Pycnida , Acervuli and Stromata. C. M. I., Kew, Surrey, England, 1980; 696 p.
14. Booth, C. Th Genus Fusarium. Common wealth Mycological Institute. Kew, Surrey, 1971; 273 p.
15. Nelson, P.E.; Toussoun, T. A. Marasas, W.F.O. Fusarium species: an illustrated  manual for identification .Pennsylvania state university, University Park and London. 1983;193 pp.
16. Parmeter, J. R. Rhizoctonia solani, Biology and Pathology. University of California Press. Berkeley, California, USA. 1970; 255 P.
17. Vander Plaats-Niternk, A. J. Monograph of the Genus Pythium. Studies in Mycology, Centraalbureau Voor Schinmelcultures. Netherlands. 1981; 21:670-692.
18. Cormarc M.W. and Moffatt J. E. Factors influencing storage decay of sugar beet by Phoma and other fungi.  Phytopathology, 1961; 51:3-5.
19. Buttner G. P.; Fahler, B.; Marlander, B. Greenhouse and field techniques for testing sugar beet for resistance to Rhizoctonia root and crown rot .Plant Breeding, 2004; 123:158-166.
20. Sneh, B., Burpee, L. L.; Ogoshi, A. Identification of Rhizoctonia Species. The American Phytopathological Society Press, St. Paul Minnesota. 1991;133 pp.