ارزیابی شیوع و حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشریشیا کلی K99 در گوساله‌های مبتلا به اسهال در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی

2 بخش باکتری شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز

چکیده

سابقه و هدف: اسهال در گوساله‌های تازه متولد شده در نتیجه  عفونت با اشریشیا کلی انتروتوکسیژن K99 یکی از معضلات مهم صنعت دام‌پروری است. هدف از این پژوهش، تعیین فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی K99 جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال در استان فارس بود. مواد و روش‌ها: 312 نمونه سواب رکتوم از گوساله‌های مبتلا به اسهال در نقاط مختلف استان فارس تهیه و با روش‌های استاندارد باکتریولوژی سعی در جداسازی و شناسایی اشریشیا کلی K99 انجام شد. سپس برای کلیه جدایه‌های اشریشیا کلی به‌دست آمده تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش انتشار دیسک انجام شد. یافته‌ها: از مجموع نمونه‌های مورد مطالعه 298 جدایه اشریشیا کلی به‌دست آمد که از آن میان به روش اسلاید اگلوتیناسیون 13 جدایه اشریشیا کلی K99 تعیین هویت شدند. جدایه‌های اشریشیا کلی K99 به آنتی‌بیوتیک‌های انروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید و فلوموکوئین حساس بودند. اما مقاومت به طیف گسترده ای از آنتی بیوتیک ها در اشریشیا کلی های K99 و کمنسال وجود داشت. نتیجه گیری: شیوع اشریشیا کلی K99 در گوساله‌های دارای اسهال در استان فارس 3/4% تعیین گردید، که در مقایسه با دیگر گزارشات در طیف پایین قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Zhang W, Zhao M, Ruesch L, Omot A, Francis D. Prevalence of virulence genes in Escherichia coli strains recently isolated from young pigs with diarrhea in the US. Vet Microbiol. 2007; 123:145-152.
2. Watterworth L, Topp E, Schraft H, Leung KT. Multiplex PCR DNA probe assay for the detection of pathogenic Escherichia coli. J Microbiol Methods. 2005; 60:93-105.
3. Nasr-Eldin M, Mahdi Saeed A. Design and characterization of highly immunogenic heat-stable enterotoxin of enterotoxigenic Escherichia coli K99+. J Immun Methods. 2011; 366: 100-105.
4. Lundborg GK, Svensson EC, Oltenacu PA. Herd-level risk factors for infectious diseases in Swedish dairy calves aged 0-90 days. Prev Vet Med. 2005; 68:123-143.
5. Foster D, Smith G. Pathophysiology of Diarrhea in Calves, Veterinary Clinics of North America. Food Anim Prac. 2009; 25: 13-36.
6. Younis EE, El-Naker YFI, El-Khodery SA, Osman SA, El-Naker YF. Molecular screening and risk factors of enterotoxigenic Escherichia coli and Salmonella spp, in diarrheic neonatal calves in Egypt. Res Vet Sci. 2009; 87(3):373-379.
7. Acha SJ, Kuhn I, Jonsson P, Mbazima G, Katouli M. Studies on calf diarrhea in Mozambique: prevalence of bacterial pathogens. Acta Vet Scand. 2004; 45:27-36.
8. Nagy B, Fekete P. Enterotoxigenic Escherichia coli in Veterinary Medicin. Inter J Med Microb. 2005; 295:443-454.
9. Miraglia F, Jerez JA, Gregori F, Melville PA, Costa EO. Neonatal enteric disease outbreak caused by E. coli and Rotavirus in calves, Napgama. Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de Sao Paulo. 2001; 4:3-6.
10. Guth BEC. Enterotoxigenic Escherichia coli, An overview. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2000;95:95-97
11. Akam A, Khelef D, Kaidi R, Othmani A, Lafri M, Tali-Maamar H, Rahal K, Tahrat N, Chirila F, Cozma V, Abdul-Husain MS. Frequency of Cryptosporidium parvum, Escherichia coli K99 and Salmonella spp. isolated from healthy and unhealthy calves in six breeding farms from Mitidja, Algeria (preliminary results). Rev Sci Parasitol. 2004; 5:13-21.
12.O'Ryan M, Nataro J, Cleary T. Infectious diseases of the fetus and newborn, microorganisms responsible for neonatal diarrhea. Seventh Edition. 2011; 11:359-418.
13. Nagy B, Fekete PZ. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) in farm animals. Vet Res. 1999; 30:259-284.
14. Salvadori MR, Valadares GF, Leite DS, Blanco J, Yano T. Virulence factors of Escherichia coli isolated from calves with diarrhea in Brazil. Braz, J Microbiol. 2003; 34:230-235.
15. Barrington GM, Gay JM, Evermann JF. Biosecurity for neonatal gastrointestinal diseases. The vet clin North Am Food Anim Pract. 2002; 18:7-34