ارزیابی فعالیت زیستی گیاهان دارای ویژگی ضدسرطانی با استفاده از روش سنجش میزان کشندگی میگوی آب شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش بیوتکنولوژی دانشگاه بنگلور، بنگلور، هند

2 بخش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه بنگلور، بنگلور، هند

چکیده

سابقه و هدف: یکی از اهداف پژوهش‌های جدید شناسایی گیاهان دارای ویژگی‌های درمانی است. هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی ضدسرطانی گروهی از گیاهان با روش غربال‌گری سریع میزان کشندگی میگوی آب شور است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت تجربی بر روی 19 نمونه گیاه تهیه شده از کمپ دانشگاه بنگلور، دارای فعالیت ضد‌سرطانی ناشناخته و 3 نمونه گیاه شناخته شده دارای ویژگی ضدسرطانی به عنوان کنترل انجام شد. پس از عصاره‌گیری گیاهان یاد شده با روش کشندگی میگوی آب شور فعالیت زیستی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که 99/48%از گیاهان مورد پژوهش دارای فعالیت بازدارندگی بین 44 تا 002/44% می‌باشند. همچنین 70/47% از گیاهان مورد بررسی فعالیت بازدارندگی اندک داشتند. همچنین 3 نمونه کنترل، دارای فعالیت بازدارندگی بین 46/64 تا 100 را داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از روش کشندگی میگوی آب شور می‌تواند یکی از روش‌های سریع غربال‌گری گیاهان دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. A, Sausville E. Flavopiridol (L86-8275, NSC-649890), a new kinase inhibitor for tumor therapy. Int J Oncol, 1996; 9: 1143-1168.
2. Mann J. Natural products in cancer chemotherapy: past, present, and future. Nature review, 2002; 2: 143148.
3. Carballo J.L, Hernandez-India Z.L, Perez P, Garcia-Gravolos M.D. A comparison between two brine shrimp assays to detect in vitro cytotoxicity in marine natural products. BMC Biotechnology, 2002; 2:17, (available: http://www.biomedcentral.com/1472-6750/2/17).
4. Jackman A.L, Calvert A.H. Folate-based thymidylate synthase inhibitors as anticancer drugs. Ann Oncol, 1995; 6(9): 871-881.
5. White E. Life, death, and the pursuit of apoptosis. Genes and Development, 1996; 10(1): 1-15.
6. DeVita, Jr V.T, Hellman S, Rosenberg S.A. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 7th ed., Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 1996; 325-417.
7. Chen A.Y, Liu L.F. DNA topoisomerases: essential enzymes and lethal targets. Toxaical. 1994; 34: 191-218.
8. UNDP team. United Nations Human Development Report, Oxford University Press, 1999; 57-72.
9. http://www.wikipedia.com/vinca-rosea/
10. Cheney D.L, Hanin I, Massarelli R, Trabucchi M, Costa E. Vinblastine and vincristine: A study of their action on tissue concentrations of epinephrine, norepinephrine and acetylcholine. Neuropharmacology. 1973; 12(3): 233-238.