بررسی ارتباط بین افزایش وزن دوران بارداری و شیوع عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای دولتی شهرستان لارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مامایی و پرستاری، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه چاقی یکی از معضلات بهداشتی و عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماری ها است . جنس مونث در هر سنی به جز دوران نوزادی بیشتر از جنس مذکر در خطر عفونت ادراری است.  هدف از این پژوهش  ارزیابی  رابطه بین افزایش وزن غیر مجاز و عفونت ادراری مستقل از دیابت بارداری بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی – توصیفی بر روی 200 بیمار باردار مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی شهر لار پس از تکمیل پرسش نامه و تقسیم بندی شاخص توده بدنی  ((BMI در سال های 1387تا1388 انجام شد. در سه ماهه سوم (هفته های 38-36 حاملگی) از همة نمونه‎ها مجدداً کشت ادرار به عمل آمد. یافته‌ها: میزان فراوانی شیوع افزایش وزن غیر مجاز در تمامی بیماران مورد پژوهش 43% محاسبه شد شیوع عفونت ادراری در گروههایی با BMI 22، 23، 24، 25 و 26 به ترتیب 4%، 4%، 5%، 7% و 10% بود. شیوع عفونت ادراری در میان افراد دارای افزایش وزن بیش از حد مجاز بودند به ترتیب 5/12%، 11%، 16% ، 5/12% و 5/12% شناسایی شد. شیوع عفونت ادراری در گروه های BMI 27 ، 28 و 29 به ترتیب 5/12% ، 30% و 39% بود. اما شیوع عفونت ادراری در BMI، 30 و 31 به ترتیب 50 %و 60% بود که قابل مقایسه با شیوع عفونت ادراری در میان افرادی که دارای افزایش وزن بیش از حد مجاز می باشد. نتایج نشان داد که شیوع عفونت ادراری به ویژه در افراد دارای مقادیر بالاتر BMI با افزایش وزن دوران بارداری ارتباط معنی داری دارد.  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش وزن غیر مجاز بارداری می تواند بعنوان یک عامل پیشگویی کننده در افزایش احتمال ابتلا به عفونت های ادراری در زنان سالم مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Albers, L. L. "Evidence" and midwifery practice. Journal of Midwifery & Women's Health, 2001; 46: 130-136
2. Hausmann-Muela, S., Muela Ribera, J. and Nyamongo, I. Health-seeking behaviour and the health system response. DCPP Working Paper No. 14. Medicine, L. S. o. H. a. T. London, UK. 2003.
3. Johnson JW, Yoncey MK. A critique of the new recommendations for weight gain in pregnancy. AJOG, 1995; 174: 254-8
4. Prentice A Goldberg G Maternal obesity increases congenital Malformations. Nutr Rev 1996; 54:146-50
5. Cnattingius S. Bergstorm R, Lipworth L, Kramer MS, prepregnancy weight and the risk of adverse plegnancy outcomes. N. Engl , J. Med, 1998; 338:147-52.
6. Salsbery PJ, Reagan PB. Dynamics of early childhood overwight. Pediatrics 2005; 116:1329-38.
7. Ehrenberg HM, Harnberger DS, Johnson IM, Deciding on route of delivery for obese women prior cesarean delivery. AJOG, 2002; 187: 1189.
8. National Research Council. Maternal nutrition and the course of pregnancy. Report of the Committee on Maternal Nutrition, Food and Nutrition Board. Washington, DC: National Academy of Sciences, 1970.
9. Akhvan-Tiab A, Klishadi R, Sadri GH, Sabet B, Toloui R, Baghai AH. Healthy heart project. Prevalence of obesity in central part of Iran. J Gazvin Univ of Med Sci, 2003; 26: 27-35.
10. Mojibian M.,Ghilian Z. prevelance of obesity among women in Yazd city in 1378-1380SSUMJ, 2002; 9(4): 36-42.
11. Viswanathan M, Siega-Riz AM, Moos MK, Deierlein A, Mumford S, Knaack J, Thieda P, Lux LJ, Lohr KN. Outcomes of maternal weight -Evid Rep technol Assess, 2008; 168: 1223.
12. Vessey M.P., Medcalfe M.A., McPherson K. Yeates D. Urinary tract infection in relation to diaphragm use and obesity. Int J Epidemiol. 1987; 16(3): 441-484.
13 Palmer JL, Jennings GE, Massey L - Development of assessment form attitude toward weight gain during pregnancy. J Am Diet Assoc 1985; 85: 946-9.
14. Olson C. M. and Strawderman M. S. The relationship between food insecurity and obesity in rural childbearing women. Journal of Rural Health, 2008; 24(1): 60-66.
15. Sharon J Herring, Oken E., Haines J., Rich-Edwards J.W. Misperceived prepregnancy body weight stutus predicts Excessive gestational weight : finalings from a us cohort study.BMC pregnancy and child brith 2008; 8: 54 (available: http:\www.biomedcentral.com
/1471-2393/8/54).
16. Webb J. B., A. M. Siega-Riz and N. Dole. Psychosocial determinants of adequacy of gestational weight gain. Obesity (Silver Spring), 2009; 17(2): 300-309.