جداسازی یک سویه بومی باسیلوس لیکنی‌فورمیس تولید کننده آنزیم آلفا آمیلاز از منابع گرم استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد دامغان، دانشگاه آزاداسلامی

2 گروه میکروبیولوژی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: آمیلاز یکی از آنزیم‌های صنعتی مهم می‌باشد که در صنایع غذایی، تولید  شوینده ها، تولید گلوکز، نساجی و کاغذ‌سازی کاربرد دارد. باسیلوس‌ها، از مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های تولید کننده آمیلاز و پروتئاز می‌باشند. هدف از این پژوهش جداسازی باسیلوس گرمادوست مولد آنزیم آلفا- آمیلاز از منابع گرم استان سمنان و تعیین فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز می‌باشد. مواد و روش‌ها: به صورت تصادفی نمونه‌های خاک و کود از محیط و آب از چشمه‌های آب گرم استان جمع‌آوری شد. پس از تهیه رقت، نمونه‌ها بر روی محیط کشت نشاسته آگار کشت و سپس از نظر تولید آمیلاز مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت آنزیم آلفا – آمیلاز تولیدی به وسیله باکتری‌های جدا شده با استفاده ازروش دی‌نیترو‌سالیسیلیک اسید (DNS) اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: از بین 10 نمونه باکتری تولید کننده آمیلاز جدا شده، دو نمونه دارای بیشترین میزان فعالیت u/ml 5/104 و u/ml 2/61 بودند. هر دو نمونه متعلق به جنس باسیلوس‌ها بوده که اولی مزوفیل و دومی گرمادوست بود. با توجه به جدول باسیلوس‌های کتاب برگی مشخص گردید که نمونه گرمادوست متعلق به گونه باسیلوس لیکنی‌فرمیس می‌باشد. نتیجه گیری: با توجه به مصرف بالای آنزیم آمیلاز و عدم تولید این آنزیم در ایران، سویه باکتریایی باسیلوس لیکنی‌فورمیس جدا شده در این پژوهش باتوان تولید u/ml 2/61 آنزیم آمیلاز می‌تواند به عنوان یک کاندید مناسب جهت تولید این آنزیم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1) Boyer, E.W., and M. B. Ingle. Extracellular alkaline amylase from a Bacillus species. J. Bacteriol, 1972; 110:992-1000.
2) Ivanova, V., E. Dobreva, E. Emanuilova. Purification and characterization of thermostable alpha-amylase from Bacillus licheniformis. J. Biotechnol, 1993; 28, 277-289.
3) Upadek, H., and B. Kottwitz. Application of amylases in detergents. In J. H. van Ee, O. Misset, and E. J. Baas (ed.), Enzymes in detergency. Marcel Dekker, Inc., New York. 1997; p. 203-212
4) Van der Laan, J. M. May  Novel amylolytic enzymes derived from the B. licheniformis, having improved characteristics.International patent, 1995; WO 95/35382.
5) Van der Maarel, M.J.E.C., Van der Veen, B., Uitdehaag J.C.M., and H. Leemhuis. Properties and applications of starch-converting enzymes of the alfa amylase family (Reviev article). J. Bacteriol, 2002; 94: 137-155
6) Shafiei M, Ziaee AA, Amoozegar MA., Purification and characterization of an organic-sol-vent-tolerant halophilic α-amylase from the moderately halophilic Nesterenkonia sp. strain F. J Ind Microbiol Biotechnol, 2011; 38(2): 275-81
7) Michelin M, Silva TM, Benassi VM, Peixoto-Nogueira SC, Moraes LA, Leão JM, Jorge JA, Terenzi HF, Polizeli Mde L., Purification and characterization of a thermostable α-amylase produced by the fungus Paecilomyces variotii. Carbohydr Res., 2010; 2 (16): 2348-53.
8) Nakajima, R., T. Imanaka, and S. Aiba. Comparison of amino acid sequences of eleven different α-amylase. Appl. Microbiol. Biotechnol, 1986; 23: 355-60.
9) Nakajima, R., T. Imanaka, and S. Aiba. Nucleotide sequence of the Bacillus stearothermophilus α-amylase gene. J. Bacteriol, 1985; 163: 401-6.
10) Yamaguchi R, Tokunaga H, Ishibashi M, Arakawa T, Tokunaga M., Salt-dependent thermo-reversible α-amylase: cloning and characterization of halophilic α-amylase from moderately halophilic bacterium, Kocuria varians. Appl Microbiol Biotechnol, 2011;
89(3): 673-84
11) Liu XD, Xu Y,A novel raw starch digesting alpha-amylase from a newly isolated Bacillus sp. YX-1: purification and characterization. Bioresour Technol. 2008, 99(10):4315-20.
12) Harley M, Prescott J., Laboratory exercise in microbiology, 2002; Fifth edition. The McGraw Hill,
13) Stefanova, M., E. Emanuilova. Characterization of a thermostable alphaamylase from Bacillus brevis. Eur. J. Biochem., 1992; 207, 345-9.
14) Brenner D.J., Krieg N.R., Statey J.T., Bergey’s manual systematic bacteriology, vol 2, part B, Springer.