فراوانی بتا لاکتامازهای وسیع الطیف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی و کلبسیلا نمونیه جداسازی شده از بیماران بستری و سرپایی مبتلا به عفونت های ادراری شهر اصفهان در سال های 1388 تا 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 اداره امور آزمایشگاه های اصفهان،‌ معاونت درمان،‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

سابقه و هدف: اشریشیا کلی و کلبسیلا نمونیه شایع‌ترین عوامل ایجاد عفونت‌های ادراری می‌باشند و شیوع بتا لاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBLs) در این باکتری‌ها منجر به گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی و مرگ و میر بیماران می‌گردد، مهم‌ترین راه کنترل ESBLs در باکتری‌ها، مهار انتشار این سویه‌ها و استفاده از روش‌های استاندارد شناسایی ESBLs می‌باشد. هدف از این پژوهش مقایسه فراوانی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در سویه‌های اشریشیا کلی و کلبسیلا نمونیه در مبتلایان به عفونت‌های ادراری با تست‌های فنوتیپی می‌باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی و در سال‌های 89-1388 در بیمارستان‌های الزهرا و شریعتی در اصفهان انجام گرفت، برای این منظور بر اساس فرمول حجم نمونه، به‌طور تصادفی 91 نمونه از عفونت‌های ادراری بررسی گردید، شناسایی باکتری‌ها بر اساس روش‌های میکروبیولوژیک،‌ شناسایی  ESBLsبا تست‌های غربالگری و تاییدی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی با روش کربی بائر انجام گردید. یافته ها: فراوانیESBLs  در سویه‌های اشریشیا کلی و کلبسیلا نمونیه به‌ترتیب 97/47% و 66/41% بود. براساس نتایج آنتی‌بیوگرام: به‌ترتیب 2/59%، 9/54%، 3/30%، 8/27%، 5/19% و 7/16% از سویه‌های اشریشیا کلی در برابر کوتریموکسازول، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، سفتازیدیم و نیتروفورانتوئین و به‌ترتیب 75%،50%،40%، 5/44%، 5/37%، 5/37%، 3/22% و 0% از سویه‌های کلبسیلا نمونیه دربرابر آمپی‌سیلین، کوتریموکسازول، نیتروفورانتوئین، ‌سفتازیدیم، آمیکاسین، سفوتاکسیم،‌ ایمی‌پنم و سیپروفلوکساسین مقاوم بوداند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از شیوع بیشتر ESBLs، همچنین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های جدا شده از بیماران بستری در مقایسه با بیماران سرپایی بود که این امر بیان‌گر انتشار گسترده سویه‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک در بیمارستان‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات