مقایسه روش‌های کشت و مولکولی در تشخیص عوامل سقط جنین بروسلایی و سالمونلایی در گوسفندان شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: باکتری‌های سالمونلا ابورتوس اویس و بروسلا از مهم‌ترین عوامل سقط جنین گوسفند در سراسر دنیا می‌باشند. روش‌های مستقیم جداسازی باکتری شناسی برای تشخیص این آلودگی‌ها قابل انجام است اما این روش‌ها مشکل، زمان‌بر و خطرناک می‌باشند. هدف از این پژوهش، مقایسه روش‌های متداول باکتری شناسی و مولکولی برای شناسایی باکتری‌های یاد شده می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی، 38 نمونه جنین سقط شده از گله‌های مختلف گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش‌های مستقیم کشت و PCR چندگانه (mPCR) نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: 5 مورد (1/13%) از نمونه‌ها به بروسلا، 19 مورد (50%) از نمونه‌ها به سالمونلا ابورتوس اویس و 4 مورد (6/10%) از نمونه‌ها به بروسلا و سالمونلا ابورتوس اویس به شکل توام آلوده بودند. در 10 مورد (3/26%) از نمونه‌ها نیز هیچ آلودگی در روش mPCR تشخیص داده نشد. در بررسی‌های باکتری شناسی 5 مورد (1/13%) از نمونه‌ها آلوده به بروسلا، 9 مورد (7/23%) آلوده به سالمونلا ابورتوس اویس و در 24 (2/63%) نمونه نیز هیچ آلودگی تشخیص داده نشد. نتیجه گیری: با توجه به سادگی و توانایی جستجوی هم‌زمان باکتری‌ها با روش PCR چندگانه، استفاده از آن برای تشخیص هم‌زمان سالمونلا ابورتوس اویس و بروسلا پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات