ارزیابی شیوع هلیکوباکتر هپاتیکوس با روش PCR در موش‌های خانگی (Mus musculus) استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور گلپایگان

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

سابقه و هدف: هلیکوباکتر هپاتیکوس یکی از شایع‌ترین گونه‌های هلیکوباکتر می‌باشد. این باکتری یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری‌های گوناگون گوارشی، صفراوی و کبدی می‌باشد. موش متداول‌ترین میزبان این باکتری است و نقش مهمی در انتقال بیماری‌های مشترک انسان و حیوان دارد. هدف از این پژوهش تعیین میزان شیوع هلیکوباکتر هپاتیکوس در موش‌های خانگی سطح استان اصفهان با روش PCR می‌باشد.    مواد و روش ها: این پژوهش یک بررسی مقطعی- توصیفی است که در تابستان 1388 بر روی 261 موش جمع‌آوری شده از سطح استان اصفهان انجام گردید. پس از تشریح موش‌ها در شرایط استریل، نمونه‌ها (بافت کبد) جداسازی گردید. سپس از پرایمر‌های عمومی به منظور شناسایی جنس هلیکوباکتر و از پرایمر‌های اختصاصی برای شناسایی هلیکوباکتر هپاتیکوس استفاده گردید. یافته‌ها: جنس هلیکوباکتر در 72% از کل نمونه‌ها شناسایی گردید. از این میزان 42%  متعلق به گونه هپاتیکوس بود. با آزمون آماری نسبت‌ها  مشخص شد که ارتباط معنی‌داری بین جنس هلیکوباکتر و گونه هپاتیکوس در تمام مناطق مورد بررسی وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی، یکی از مناطق  پرخطر از نظر ابتلا به گونه‌های مختلف هلیکوباکتر محسوب می‌شود، انجام پایش گسترده و حذف موش‌های خانگی به منظور کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات