بررسی اصلاح زیستی فنل به‌وسیله باکتری های بومی جدا شده از آب و رسوبات دریاچه پریسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

سابقه و هدف:  فنل و مشتقات آن ترکیباتی به شدت سمی می باشد که به راحتی می توان آنها را از پساب های صنایع مختلفی مانند پالایشگاه های نفت، صنایع پتروشیمی، معادن به ویژه زغال سنگ وکارخانه های مواد شیمیایی جداسازی کرد. به همین دلیل ورود این مواد به محیط زیست باعث آلودگی های شدید زیست محیطی به ویژه منابع آبی می شود. در گذشته از روش های فیزیکوشیمیایی برای حذف فنل ومشتقات آن استفاده می شد اما امروزه تصفیه زیستی در اولویت قرار دارد. هدف از این پژوهش شناسایی وجداسازی با کتری های تجزیه کننده فنل از دریاچه پریشان و بررسی سینتیک رشد آنها می باشد. روش کار: 60 نمونه از مناطق مختلف دریاچه پریشان جمع آوری گردید. جداسازی باکتری های تجزیه کننده فنل با کشت نمونه ها بر روی محیط پایۀ نمکی فنل براث انجام شد. برای غربالگری باکتری های تجزیه کننده فنل معرف برموتیمول بلو  به محیط اضافه گردید. در نهایت با کشت باکتری ها در غلظت های 2/0 تا 9/0 گرم در لیتر فنل ، توانایی تجزیه زیستی فنل اندازه گیری شد. یافته ها:  باکتری های کشت داده شده در محیط پایۀ نمکی فنل براث دارای معرف، رنگ محیط را به دلیل استفاده از فنل و کاهش  pH از رنگ سبز به زرد تغییر داده بودند. سودوموناس، اسینتوباکتر، کلبسیلا، سیتروباکتر و شیگلا به ترتیب غالب‌ترین باکتری‌های تجزیه کننده فنل جدا شده از دریاچه پریشان بودند که فراوانی وسیعی را در قسمت‌های مختلف دریاچه داشتند. اکثر باکتری‌های جدا شده قدرت خوبی در تجزیه فنل نشان دادند به طوری که گونه‌های  سودوموناس و اسینتوباکتر تا غلظت 9/0-8/0 گرم در لیتر، گونه‌های کلبسیلا، سیتروباکتر و شیگلا  تا غلظت 7/0-6/0گرم در لیتر فنل و بقیه تا غلظت حدود 3/0-2/0گرم در لیتر توانایی تجزیه فنل را داشتند. نتیجه گیری:  یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دریاچۀ پریشان دارای تعداد زیادی از باکتری‌های تجزیه کننده فنل به‌ویژه جنس‌های سودوموناس و استینوباکتر است که قدرت تجزیه‌ای بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات