معرفی محیط سوربیتول مکانکی آگار تغییریافته (ICT-SMAC) به منظورتشخیص و شناسایی باکتری اشریشیا کلی O157 از گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش باکتری شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز

چکیده

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی O157 برروی محیط سوربیتول مک کانگی آگار ایجاد کلنی های بی رنگ می کند.برخی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه موجود در روده نیز بر روی این محیط کلنی های مشابه ایجاد می کنند. بنابراین به منظور جداسازی این باکتری بهبود و اصلاح محیط سوربیتول مک کانکی آگار ضروری است. هدف از این پژوهش بهینه سازی محیط یاد شده به منظور شناسایی دقیق‌تر این باکتری می باشد. مواد و روش ها: تعداد   250 سوآپ مدفوعی گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه شیراز جهت جداسازی باکتری اشریشیا کلی O157 انتخاب شد. سپس محیط سوربیتول مک کانکی آگار با آنتی بیوتیک های سفکسیم و تلوریت پتاسیم بترتیب از 05/0 و5/2 میلی گرم در لیتر (یک استاندارد) تا شش برابر این میزان (6 استاندارد) غنی شد. پلیت محتوی آنتی بیوتیک های یاد شده از یک استاندارد تا 6 استاندارد تهیه شد. در هر مرحله  مقدار مشخص سویه استاندارد EDL933 باکتری اشریشیا کلی O157 به هر پلیت تلقیح شد و یک شب در 37 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید. یافته ها:  اشریشیا کلی O157 بر روی پلیت های از یک استاندارد تا 6 استاندارد رشد کرد. اما پلیت های یک استاندارد تا 3 استاندارد، تعداد کلنی های نسبتا یکسانی داشتند. کاهش باکتری های روده ای در پلیت های با آنتی بیوتیک بیشتر کاملا مشخص بود. میزان 2 و 4 درصد آلودگی در محیط کشت معمول و حاوی سه برابر استاندارد آنتی بیوتیک به ترتیب، حساسیت بالای محیط دوم را نشان می دهد. نتیجه گیری:  با استفاده از محیط کشت با آنتی بیوتیک بیشتر میزان زیادی از  باکتری‌های روده ای حذف خواهد شد. بنابر این استفاده از محیط کشت سوربیتول مک کانکی آگار غنی شده با مقادیر 5/1 و 5/7 میلی گرم در لیتر به‌ترتیب از سفکسیم و تلوریت پتاسیم توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات