ارزیابی نقش آزمون اوره آز سریع در مقایسه با PCR به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

3 گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

سابقه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری یک ارگانیسم گرم منفی، مارپیچی شکل  و غیر مهاجم است. این باکتری عامل زخم معده است و نقش مهمی در ایجاد سرطان ولنفوم معده دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش اوره‌آز سریع در مقایسه باPCR  است. مواد و روش ها: تعداد30 بیماردارای زخم پپتیک (تست) و30 بیمار دارای سوء هاضمه (شاهد) در سال های 1385و 1386 از دو مرکز اندوسکوپی استان فارس انتخاب شدند. از هر بیمار یک نمونه ی بیوپسی معده تهیه و وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری با آزمون های اوره آز سریع و PCR به عنوان استاندارد طلایی بررسی گردید. یافته ها: میزان آلودگی، حساسیت، ویژگی ،ارزش پیش بینی مثبت (PPV) و ارزش پیش بینی منفی (NPV) با استفاده از اوره آز سریع به ترتیب در گروه تست 67/76% ،76/80% ،23/69% ، 92/85% و 65/60% و در گروه شاهد 67/46% ، 94/52%  ، 18/68% ،62/41% ، 17/77%تشخیص داده شد. نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که ارزیابی آلودگی ، حساسیت و ویژگی آزمون اوره آز سریع برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در بیمارانی که تحت درمان قرار نگرفته اند قابل قبول می باشد. اما استفاده از این آزمون در بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک ها و به ویژه داروهای مهار کننده ی پمپ پروتونی در زمان استاندارد (2 ساعت) ،  حساسیت و ویژگی قابل قبولی را برای تشخیص باکتری ندارد. به همین دلیل انجام آزمون های تکمیلی دراین بیماران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات