مقایسه جذب بیولوژیک فلز سنگین روی به وسیله چهار نوع بیوماس میکروبی (لجن فعال) به منظور تصفیه بیولوژیک فاضلاب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

2 بخش میکروب شناسی پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان

3 کارشناس شیمی شرکت پوریا طعم

4 شرکت برنا معین

چکیده

سابقه و هدف: فعالیت های صنعتی و کشاورزی باعث رها شدن عناصر سنگین سمی در محیط می شوند که می تواند یک خطر بزرگ برای اکوسیستم و سلامتی بشر باشد. امروزه به استفاده از بیوماس میکروبی برای حذف فلزات سنگین از محلول های آبی توجه زیادی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی توانائی جذب فلز سنگین روی توسط چهار توده زیستی متفاوت (لجن فعال سیستم های تصفیه فاضلاب صنایع شیر، نوشابه گازدارغیر الکلی، روغن نباتی و کشتارگاه صنعتی طیور ) و تعیین شرایط بهینه pH به منظور حذف این فلز از پسابهای صنعتی می باشد. مواد و روش ها: مقادیر متفاوتی لجن فعال صنایع یاد شده به 250 میلی لیتر محلول با غلظت مشخص روی اضافه شد و در زمان های مختلف، غلظت روی در آن با روش جذب اتمی اندازه گیری شد. این آزمایش با محلول هایی دارای pHهای 4، 5 و 6 همگی با تقریب 2/0± تکرار شد. یافته ها: 30 میلی لیتر لجن فعال کارخانه های نوشابه گازدار غیرالکلی، روغن نباتی، شیر و کشتارگاه صنعتی طیور در مدت 150 دقیقه به ترتیب 82% ، 4/33%، 9/48% و 5/51% غلظت اولیه روی را در محلول کاهش دادند. مقایسه توانایی جذب روی توسط لجن فعال هر نمونه صنعتی در دامنه های مختلف pH نشان داد که لجن فعال صنایع نامبرده در pH  5/6 بیشترین توانائی جذب روی را دارد. نتیجه گیری: با توجه به ارزان بودن سوبسترای لجن فعال و در دسترس بودن آن، از این ماده به منظور حذف فلز روی از پساب ها و تصفیه آنها استفاده نمود. با تنظیم pH اولیه محلول می توان راندمان حذف روی را از محلول در تصفیه پساب ها افزیش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات