تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکیلوسیس به روش Nested PCR در گاوهای شیری مشکوک به بیماری یون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: یون یک بیماری مزمن روده ای در نشخوار کنندگان اهلی و وحشی می باشد که عامل ایجاد آن مایکوباکتریوم پاراتوبرکیلوسیس است. این باکتری عامل بیماریزای مشترک بین انسان و دام است که گسترش جهانی دارد و نیازمند روشی مطمئن برای پیشگیری و کنترل می باشد. هدف از این پژوهش، ارائه روشی سریع و دقیق براساس Nested PCR برای تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکیلوسیس در مدفوع گاو می باشد. مواد و روش ها: از تعداد 120 نمونه مدفوع گاو های مشکوک به بیماری یون، استخراج DNA صورت گرفت سپس با استفاده از پرایمر های اختصاصی ژن  IS900واکنش Nested PCR تنظیم و انجام شد. محصولات PCR بدست آمده روی ژل آگارز الکتروفورز گردید. یافته ها: از مجموع 120 نمونه مورد بررسی، 22 مورد (33/18 درصد) به مایکوباکتریوم پاراتوبرکیلوسیس آلوده بودند که در آزمون PCR مثبت تشخیص داده شدند. نتیجه گیری: تکنیک Nested PCR یکی از روش های سریع، مطمئن و کم هزینه برای تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکیلوسیس محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات