ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 موسسه تحقیقات آب خاک

4 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

سابقه و هدف: نخود سومین لگوم دانه ای جهان و اولین لگوم دانه ای ایران است. بررسی اثر متقابل مزوریزوبیوم سیسری همزیست با این گیاه در تثبیت ازت مولکولی اهمیت زیادی دارد. تثبیت نیتروژن اتمسفری مستلزم وجود سیستم آنزیمی نیتروژناز است که توسط سه ژن  nifH، nifD و nifK کد می شود.  هدف از این پژوهش تعیین توالی ژن nifH، کد کننده زیر واحد گامای آنزیم نیتروژناز مقایسه آن با ژن های مشابه در سایر ریزوبیوم ها می باشد. مواد و روش ها: پس از جداسازی سویه های بومی مزوریزوبیوم و کشت آنها، استخراج DNA برای تهیه DNA الگو انجام شد. سپس پرایمرهای مناسب و اختصاصی برای ژن nifH طراحی و پس از بهینه سازی شرایط آزمایش PCR به منظور تکثیر قطعه ژن nifH، توالی ژنی آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: باکتری مزوریزوبیوم سیسری در محیط کشت YMA کلنی‌های صورتی تا سفید با حاشیه صاف ایجاد نمود. با استفاده از دو جفت پرایمر nifH1/nifH2 توالی حدود 770 و nifH4/nifD1 توالی 1800 جفت بازی از این ژن تکثیر و تعیین توالی انجام گردید. نتیجه گیری: مقایسه توالی ژن nifH باکتری مزوزیزوبیوم سیسری با ژن مشابه در باکتری مزوزیزوبیوم لوتی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی NCBI، شباهت 90% را نشان داد . این ژن در باکتری مزوزیزوبیوم سیسری  تشابه زیادی با سایر ژن های nifH گزارش شده مربوط به سایر گونه های ریزوبیوم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات