جداسازی آنتی ژن کپسولی باکتری سالمونلا تایفی Ty2 و تست حیوانی آن به منظور تهیه واکسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

سابقه وهدف: بیماری تیفوئید یا حصبه گسترش جهانی دارد و شایع ترین عامل آن سالمونلا تایفی می باشد. ایجاد سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها درمان را پیچیده کرده و این بیماری را به عنوان یک تهدید برای اپیدمی های آینده مطرح نموده است. واکسیناسیون یکی از راهبردهای اساسی مقابله با این بیماری محسوب می شود. هدف از این پژوهش جداسازی آنتی ژن کپسولی (Vi) باکتری سالمونلا تایفی، و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل حیوانی می باشد. مواد وروش ها: در این مطالعه پس از کشت سویه سالمونلا تایفی Ty2 در محیط مولرهینتون آگار، سوسپانسیون سلولی در سرم فیزیولوژی تهیه و کپسول پلی ساکاریدی توسط رسوب گیری با حلال آلی ستاولون استخراج گردید. میزان اسید نوﮐﻠﺌیک موجود در نمونه با کدورت سنجی در طول موج nm 260  و میزان پروﺗﺌین با روش  SDS-PAGEو برادفورد بررسی گردید. سپس از روش ایمونودیفیوژن برای بررسی صحت آنتی ژن  Viجدا شده استفاده شد. درنهایت ایمنی زایی آنتی ژن Vi بر روی  موش بررسی گردید. یافته ها: میزان اسید نوﮐﻠﺌیک و پروﺗﺌین در نمونه جدا شده به ترتیب µg/ml  08/0 و gµ 59/2 بود. درSDS-PAGE ، باند حاصل از نمونه جدا شده کاملاً مشابه با نمونه استاندارد بود. ایجاد خط رسوبی درایمونودیفیوژن وجود آنتی ژنVi را تأیید کرد. در بررسی آنتی ژن  Vi جدا شده بر روی موش، 80% مصونیت ایجاد شد. همچنین تزریق به خرگوش نشان داد که میزان لیپوپلی‌ساکارید (LPS ) موجود در نمونه در حد ایجاد تب نیست. نتیجه گیری: با توجه به اینکه واکسن انسانی حصبه درحال حاضردر ایران تولید نمی شود، از این روش می توان به منظور جدا سازی آنتی ژن Vi استفاده نمود و آن را به‌عنوان یک کاندید واکسن انسانی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات