بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس هپاتیت نوع B در زندانیان زندان شهرستان شهرکرد به روش EIA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره بهداشت و درمان زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: امروزه یکی از موضوعات مهم بهداشتی، انتقال بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت نوع B به ویژه آلودگی‌های منتقله از طریق خون در افراد با رفتارهای پرخطر در جامعه می‌باشد. ازجمله این افراد در معرض ابتلا به هپاتیت B، زندانیان و معتادان تزریقی استفاده کننده از سرنگ‌های مشترک می‌باشند. بنابراین در این تحقیق بررسی شیوع سرولوژیکی عفونت ویروس هپاتیت نوع B در زندانیان زندان شهرستان شهرکرد و رابطه آن با فاکتورهای خطرساز به‌منظور تعیین جایگاه عفونت این ویروس مدنظر قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به‌صورت گذشته نگر انجام گرفت از کل زندانیان زندان شهرکرد که 600 نفر و همگی مرد بودند نمونه سرم تهیه گردید و امکان وجود HBsAg در این نمونه‌ها با آزمایش الایزا ارزیابی گردید. همچنین رابطه وجود HBsAg با فاکتورهای خطرساز ازقبیل جنسیت، تاهل، سابقه اعتیاد غیرتزریقی و تزریقی، سابقه قبلی زندانی شدن، سابقه خال‌کوبی، سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی، سابقه تماس جنسی مشکوک و سابقه آگاهی زندانیان با راه‌های انتقال هپاتیت نوع B مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: تعداد 90 نفر از کل افراد مورد بررسی (15%) آلوده به آنتی‌ژن سطحی ویروس HBV بودند. همچنین درصد وجود HBsAg در مردان، در افراد متاهل، در افراد معتاد، در معتادان تزریقی، در افراد دارای سابقه زندان، در زندانیانی که سابقه خال‌کوبی داشتند، در زندانیان دارای سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی، در زندانیان دارای سابقه تماس جنسی مشکوک و در زندانیانی که از راه‌های انتقال هپاتیت نوع B آگاهی داشتند به ترتیب 66/14%، 5/9%، 34/7%، 17/3%، 66/4%، 0/4%، 16/1%، 1% و 66/8% گزارش گردید. همچنین بین آلودگی به هپاتیت نوع B، سابقه اعتیاد، نوع اعتیاد، سابقه زندانی شدن، تماس جنسی مشکوک و آگاهی از راه انتقال این بیماری ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید. اما بین آلودگی به هپاتیت نوع B و سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: وجود رابطه معنی دار میان وجود عفونت HBV با سابقه خال‌کوبی و سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی و عدم مشاهده روابط آماری معنی دار با سایر فاکتورهای خطرساز مورد مطالعه و همچنین شناسایی درصدهای متفاوتی از وجود HBsAg در این افراد نیاز به مطالعات تکمیلی در جمعیت‌های بزرگتر را یادآوری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات