ارزیابی شرایط بهینه تولید رنگدانه پرودی جیوسین در سراشیا مارسسنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

سابقه و هدف: امروزه رنگدانه‌های زیستی (Biopigments) در تهیه و تولید محصولات دارویی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها رنگدانه قرمز تری‌پیرولی سراشیا مارسسنس است که Prodigiosin نامیده می‌شود. در این تحقی افزایش توان تولید این رنگدانه توسط باکتری مزبور با استفاده از محیط‌های کشت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در این بررسی، از سویه سراشیا مارسسنس PTCC1111 استفاده شد. سپس توان تولید رنگدانه پرودی‌جیوسین بر روی محیط‌های کشت Nutrient broth، Sesame seed broth، Tripticase soya broth، Brain heart infusion broth و Peanut seed broth در دماهای 24، 28، 30 و 37 درجه سانتی‌گراد با روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش در طول موج 535 نانومتر بررسی شد. به‌منظور خالص سازی رنگدانه پرودی‌جیوسین، پس از کشت باکتری مزبور در محیط‌های Seame seed broth و Peanut seed broth مراحل متوالی سانتریفوژ از نمونه رشد کرده در rpm10000 انجام گرفت. سپس با استفاده از حلال‌های آلی اتیل استات، استون، سدیم سولفات، دی‌کرومتان، کلروفورم رنگدانه استخراج شد و در نهایت با روش کروماتوگرافی ستونی خالص سازی رنگدانه صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بهترین محیط کشت برای بیشترین میزان تولید این رنگدانه، محیط کشت Peanut seed broth و Seame seed broth و دمای 28 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باکتری مورد نظر در محیط‌های یاد شده حتی در دمای 37 درجه سانتی‌گراد نیز قادر به تولید رنگدانه بود. خالص سازی رنگدانه با استفاده از اسپکتروفتومتری ماوای بنفش در طول موج 535 نانومتر تنها یک قله (پیک) را نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کاربردی رنگدانه‌های زیستی، بهینه سازی شرایط تولید آن‌ها در حد بالاتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات