تعیین نقش انتروویروس‌های غیر پولیویی در ایجاد فلج شل حاد (AFP) به کمک پنج رده سلولی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 گروه ویروس‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سابقه و هدف: فلج شل حاد (Acute Flaccid Paralysis) توسط عوامل مختلفی ایجاد می‌شود که مهم‌ترین عامل آن پولیو ویروس می‌باشد. هدف از پژوهش ارزیابی عوامل غیر پولیویی ایجاد کننده فلج در ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق به منظور بهبود در قدرت جداسازی انتروویروس‌های احتمالی موجود در مدفوع کودکان مبتلا به فلج شل حاد، تمام نمونه‌های مدفوع این کودکان، به پنج رده سلولی L20B، RD، Hep-2، Vero و GMK تلقیح شدند و با روش میکرونوترالیزاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: با تلقیح دو نمونه از هر یک از 458 مورد بیمار زیر 15 سال مبتلا به فلج شل حاد به پنج رده سلولی ذکر شده، در کل 34 مورد انتروویروس از گونه‌ها و سروتایپ‌های مختلف جداسازی گردید. 1/7% از کل موارد مبتلا به AFP از نظر کشت سلولی و جداسازی انتروویروس‌ها مثبت بودند. جنسیت نقش موثری در جداسازی انتروویروس‌ها نداشت. اکثر موارد جداسازی ویروس‌ها مربوط به گروه سنی 5-0 سال بود و با افزایش سن، از تعداد موارد جداسازی این ویروس کاسته شد. بیشترین ویروس‌های جدا شده مربوط به پولیوویروس‌ها (12مورد) و اکوویروس‌ها (12 مورد) بود. در این پژوهش نشان داده شد که موارد شناخته شده فلج باقیمانده (Residual Paralysis=RP) بیشتر توسط اکوویروس‌ها ایجاد می‌شوند. همچنین اختلاف معنی داری در تعداد موارد جداسازی پولیوویروس واکسن در افراد مبتلا به RP و افراد غیرمبتلا وجود نداشت. از این‌رو نشان داده شد واکسن‌های OPV مورد استفاده در کشور از ایمنی کافی برخوردار است. موارد جداسازی کوکساکی‌ویروس‌ها در نمونه‌های بالینی نیز بین افراد مبتلا به RP و افراد غیرمبتلا اختلاف معنی داری نداشت. نتیجه گیری: به دلیل معنی دار بودن اختلاف جداسازی انتروویروس‌های غیرپولیویی بین دو گروه دارای فلج باقیمانده مثبت و منفی، نقش این ویروس‌ها در ایجاد فلج باقیمانده ثابت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات