جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در دهان و بررسی اثر بازدارندگی‌شان بر روی برخی از باکتری‌های بیماری‌زای روده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 گروه میکروب‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

سابقه و هدف: استرپتوکوک‌های دهانی، ارگانیسم‌های غالب در پلاک دندانی هستند و استرپتوکوکوس میوتانس، مهم‌ترین گونه در ایجاد پوسیدگی اولیه دندان است. لاکتوباسیل‌ها در مرحله بعدی پوسیدگی دندان دخالت دارند. هدف از این پژوهش، جداسازی باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در دهان افراد در گروه‌های مختلف سنی، تعیین pH و بررسی اثر مهاری لاکتوباسیل‌ها بر روی تعدادی از باکتری‌های بیماریزای روده‌ای (سالمونلا، شیگلا و اشریشیا کلی) می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این بررسی، نمونه برداری از بزاق و اطراف دندان 75 نفر در گروه‌های مختلف سنی توسط سواب انجام شد و در محیط MRS کشت داده شد. لاکتوباسیل‌ها و استرپتوکوک‌ها با روش استاندارد (شکل ظاهر کلنی، میکروسکوپی، تخمیر قندها و انجام تست‌های بیوشیمیایی) جداسازی و شناسایی شدند. همچنین pH مناسب رشد لاکتوباسیل‌ها و استرپتوکوک‌ها اندازه‌گیری گردید و اثر بازدارندگی لاکتوباسیل‌ها بر باکتری‌های بیماریزای روده‌ای (اشریشیا کلی، سالمونلا و شیگلا) با روش نقطه‌گذاری، دیسک گذاری و ایجاد چاهک تعیین شد. یافته‌ها: لاکتوباسیل‌های جدا شده شامل شش گونه، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس گاسری، لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوکوک جدا شده استرپتوکوکوس میوتانس بودند. لاکتوباسیل‌های جدا شده از دهان، رشد اشریشیا کلی را متوقف کردند، اما بر روی سالمونلا و شیگلا دارای اثر مهاری ضعیف یا فاقد اثر بازدارندگی بودند. نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که برخی از لاکتوباسیل‌ها در شرایط آزمایشگاهی از رشد پاتوژن‌ها جلوگیری می‌کنند. بنابراین مصرف لبنیات در تغذیه روزانه به علت وجود لاکتوباسیل‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات