مطالعه سرواپیدمیولوژیک هپاتیت نوع C در زندانیان زندان شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

2 اداره بهداشت و درمان زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

سابقه و هدف: استفاده کنندگان از مواد مخدر تزریقی، یک جمعیت مخفی هستند که غالبا به‌صورت غیرقانونی در جمعیت‌های پنهانی و گروه‌های پرخطر عضویت دارند و احتمال ابتلا به عفونت‌های ویروسی ناشی از تزریق مواد مخدر در این افراد بالا می‌باشد. در این مطالعه با توجه به این‌که از جمله گروه‌های پرخطر در معرض ابتلا به عفونت‌های ویروسی به‌ویژه آلودگی به ویروس هپاتیت نوع C افراد زندانی می‌باشد، بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HCV در زندانیان شهرستان شهرکرد مدنظر قرار گرفت. هدف از پژوهش بررسی شیوع HCV-Ab در زندانیان و معتادان تزریقی زندان شهرستان شهرکرد می‌باشد. مواد و روش‌ها: از کل زندانیان که 600 نفر می‌باشند نمونه سرم تهیه گردید و از طریق آزمون سرمی الیزا شیوع سرولوژیکی ویروس HCV ارزیابی شد. همچنین رابطه وجود HCV-Ab با فاکتورهای خطرساز از قبیل: جنسیت، تاهل، سابقه اعتیاد غیرتزریقی و تزریقی، سابقه قبلی زندانی شدن، سابقه خال‌کوبی، سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی، سابقه تماس جنسی مشکوک و سابقه آگاهی زندانیان با راه‌های انتقال هپاتیت نوع C، مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: پس از آنجام آزمون الیزا با استفاده از کیت الیزای HCV-Ab بر روی 600 نمونه سرم اخذ شده از زندانیان و معتادان تزریقی شهرستان شهرکرد 76 نمونه در آزمون الیزا واکنش سرمی مثبت نشان دادند که میزان آلودگی به HCV، 66/12% برآورد گردید. درصد میزان آلودگی به HCV، جنسیت، وضعیت تاهل، افراد معتاد غیرتزریقی و تزریقی، سابقه قبلی زندان، سابقه خال‌کوبی، سابقه حجامت، سابقه دریافت خون و یا فاکتورهای خونی، سابقه تماس جنسی مشکوک و میزان آگاهی از راه‌های انتقال HCV به ترتیب: 16/8%، 66/10%، 83/5%، 16/9%، 33/7%، 33/0%، 16/2%، 0/1%، 5/10% در بین زندانیان گزارش شد. اما بین آلودگی به HCV و جنسیت، تاهل، دریافت خون و یا فاکتورهای خونی، تماس جنسی مشکوک، آگاهی از راه انتقال HCV ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. ولی بین آلودگی به HCV و اعتیاد، نوع اعتیاد، سابقه زندانی شدن، سابقه خال‌کوبی و گروه سنی ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: تایید نتایج وجود رابطه معنی دار میان وجود عفونت HCV با اعتیاد، نوع اعتیاد، سابقه زندانی شدن، سابقه خال‌کوبی و گروه سنی و عدم مشاهده رابطه آماری معنی دار با سایر فاکتورهای خطر ساز مورد مطالعه و همچنین شناسایی درصدهای متفاوتی از وجود HCV در این افراد به انجام مطالعات تکمیلی در جمعیت‌های بزرگتر نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات