مقایسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولی به منظور تشخیص انتروویروس‌ها در نمونه‌های فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سابقه و هدف: انتروویروس‌ها یکی از مهم‌ترین ویروس‌های روده‌ای هستند که طیف وسیعی از بیماری‌ها را در انسان ایجاد می کند. اخیرا با توجه به زمان‌بر بودن و همچنین نیاز به انجام تست‌های تاییدی، استفاده از روش‌های مولکولی جهت تشخیص انتروویروس‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی روش‌های ICC-RT-PCR و کشت سلولی برای تشخیص انتروویروس‌های موجود در سیستم فاضلاب است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش 63 نمونه فاضلاب با روش Grab sample تهیه و با روش‌های Pellet و Two-Phase تغلیظ و در رده‌های سلولی RD و HEp-2 کشت داده شد. در مرحله بعد، تمامی نمونه‌ها به کشت‌های سلولی حساس RD و HEp-2 تلقیح و پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در حرارت 36 درجه سانتی‌گراد، با استفاده از پرایمرهای Pan E.V، Pan P.V و پرایمرهای اختصاصی Sabin بر روی نمونه‌های کشت سلولی تست RT-PCR انجام شد. یافته‌ها: از مجموع نمونه‌های مورد بررسی، با استفاده از روش کشت سلولی از 33 نمونه انتروویروس (38/52 درصد) و توسط روش ICC-RT-PCR از 41 نمونه انتروویروس (07/65درصد) و از 6 نمونه ویروس پولیو (52/9 درصد) جداسازی گردید. نتیجه‌گیری: با آنالیز آماری مشخص شد که بین روش‌های کشت سلولی و ICC-RT-PCR ارتباط معنی داری در سطح 05/0 برای جداسازی انتروویروس‌ها وجود دارد. همچنین حساسیت روش ICC-RT-PCR برای تشخیص انتروویروس‌ها کمتر از 01/0، TCID50 ارزیابی شد که می‌تواند نشان دهنده قابل قبول بودن و حساسیت این روش برای تشخیص انتروویروس‌های موجود در فاضلاب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات