دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مریم همایون؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


2. استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393

الهه کوشیار؛ جعفر نوید مهر؛ سعید زیبایی


3. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی بوتیرات توسط سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

خسرو udsd chni؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی


4. ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی و بیوسنتز ژنهای پلی کتاید سنتتاز تیپ (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) در برخی از اکتینومیست های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

فاطمه شایسته؛ Nur Syuhana Binti Zakaria؛ Gires Usup؛ Asmat Ahmad


5. جداسازی، غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مریم ترکاشوند؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ مهدی محمدی


7. بررسی ایمنی زائی واکسن ضد اسهال بر پایه اشریشیا کولی O157 و تاثیر رویکرد استفاده از ادجوانت ها بر میزان کارآئی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

ناهید حیدری؛ یحیی تهمتن؛ هاجر مولائی


8. مدلسازی و تعیین ساختار و ویژگی‌های آنزیم‌های سیتوکروم پ 450 در قارچ بیمارگر حشرات بووریا بازیانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مریم راشکی؛ مجتبی مرتضوی