موضوعات = میکروب شناسی تشخیصی
تعداد مقالات: 27
26. تعیین نقش انتروویروس‌های غیر پولیویی در ایجاد فلج شل حاد (AFP) به کمک پنج رده سلولی در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 37-42

فیروز عباسیان؛ حمیده طباطبایی؛ محبوبه ساریجلو؛ رخشنده ناطق


27. مقایسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولی به منظور تشخیص انتروویروس‌ها در نمونه‌های فاضلاب

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 15-22

محمد کارگر؛ سارا صادقی پور؛ حمیده طباطبایی؛ رخشنده ناطق