موضوعات = ایمنی شناسی
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر رویکرداستفاده از اجوانت ها بر میزان کارآیی و ایمنی زایی واکسن ضد اسهال اشریشیا کلی O157:H7

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 36-46

ناهید حیدری؛ یحیی تهمتن؛ هاجر مولایی


3. ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-27(-964 A/G) با تظاهرات بالینی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 15-21

الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی؛ صدف عصایی


4. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر