کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی تمایلی
تعداد مقالات: 1
1. خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 343-354

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،؛ حمیده روحانی نژاد