کلیدواژه‌ها = فروشویی زیستی
تعداد مقالات: 2
1. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 328-342

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی