کلیدواژه‌ها = ERIC-PCR
تعداد مقالات: 1
1. ژنوتایپینگ جدایه های سودوموناس آئروژینوسای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 96-107

غلامرضا بنی شریف؛ حسن ممتاز