کلیدواژه‌ها = پمپ افلاکس
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 294-304

زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی


2. مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به پمپ افلاکس در جدایه های بالینی و محیطی اسینتوباکتر بامانی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 15-26

مرجان شاه ایلی؛ مجید باصری صالحی؛ نیما بهادر


5. بررسی مقاومت میکروبی، ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی پمپ افلاکس norA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سیپروفلوکساسین

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 286-296

سمانه سادات کاظمی؛ فهیمه نعمتی منصور؛ امیر میرزائی؛ فاطمه اشرفی