کلیدواژه‌ها = دیسک آگار دیفیوژن
تعداد مقالات: 1
1. پایش مقایسه‌ای مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهدای تبریز در مدت سه سال

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 112-119

شهرزاد قاسمی صابری؛ هایده مبین؛ ژینوس بیات ماکو؛ صنم صادقی محمدی