کلیدواژه‌ها = RAPD-PCR
تعداد مقالات: 2
1. ژنوتایپینگ جدایه های سودوموناس آئروژینوسای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 96-107

غلامرضا بنی شریف؛ حسن ممتاز


2. مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 281-289

رسا شینی محراب زاده؛ آذردخت خسروی؛ عبدالرزاق هاشمی؛ هوشنگ جمالی